Ponad 107 mld euro na rozwój

W ciągu najbliższych sześciu lat Polska otrzyma z Unii Europejskiej gigantyczne pieniądze. Jeżeli zostaną one właściwie wykorzystane, pomogą nam podciągnąć się do standardów starej Unii. Pieniądze z Brukseli zostaną przydzielone m.in.: gminom czy organizacjom pozarządowym, trafią także do przedsiębiorców. 

 W ciągu najbliższych sześciu lat Polska otrzyma z Unii Europejskiej gigantyczne pieniądze. Jeżeli zostaną one właściwie wykorzystane, pomogą nam podciągnąć się do standardów starej Unii. Pieniądze z Brukseli zostaną przydzielone m.in.: gminom czy organizacjom pozarządowym, trafią także do przedsiębiorców.

 Przyznane środki dzielą się na kilka grup: Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Fundusz Spójności. Będą one wykorzystywane w tzw. Narodowej Strategii Spójności (NSRO).
 Na lata 2007 – 2013 przeznaczono na nią ponad 85 mld euro. Środki te w ogromnej części będą pochodziły z budżetu Unii Europejskiej, ale ponad 11 mld euro wyasygnuje budżet państwa.

 Wydatki na NSRO będą koordynowane z wydatkami na rozwój Wspólnej Polityki Rolnej oraz Rybackiej UE oraz europejskimi programami na rzecz wzmacniania konkurencyjności. Po zsumowaniu wszystkich środków na realizację działań rozwojowych przypadnie na ponad 107 mld euro!

 Ta astronomiczna kwota będzie podzielona na następujące programy:

  • Infrastruktura i Środowisko z EFRS i FS. Jego wartość to 27 mld euro. Program ma podnieść atrakcyjność inwestycyjną Polski i jej regionów – 16 regionalnych programów operacyjnych z EFRR (15 mld). Celem programów jest wspieranie rozwoju wszystkich województw i wyrównanie ich szans rozwojowych. Programy te są ustalane samodzielnie przez województwa i konsultowane z NSRO.
  • Kapitał Ludzki z EFS (9mld). Program ma dopasować zasoby rynku pracy do szybko zmieniającej siuę sytuacji w naszej gospodarce. Jego zadaniem jest także zmniejszanie tak zwanych obszarów wykluczenia społecznego oraz podniesienie poziomu jakości i wykształcenia Polaków.
  • Innowacyjna Gospodarka z EFRR (8 mld). Dzięki temu programowi powinna zwiększyć się innowacyjność przedsiębiorstw i wzrosnąć konkurencyjność polskiej nauki. Pieniądze z Brukseli pomogą naszym firmom zwiększyć wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
  • Rozwój Polski Wschodniej z EFRR (2 mld euro). Ma on na celu przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego regionów na wschodzie Polski. Unijne środki mają pomóc w rozwoju miast wojewódzkich, porawić jakość połączeń komunikacyjnych województw Polski wschodniej.
  • Europejska Współpraca Terytorialna z EFRR (0,7 mld). Celem tego programu jest wspieranie współpracy transgranicznej. Dzięki niemu Polska będzie mogła bliżej współpracować nie tylko z krajami ościennymi, ale również z innymi państwami europejskimi.

 Źródło: The Wall Street Journal. Polska