Ponad 4,6 mln zł unijnego dofinansowania dla gmin z powiatów buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego

Ponad 4,6 mln zł unijnego dofinansowania dla gmin z powiatów buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego

Umowy z włodarzami 10 gmin z powiatów pińczowskiego, kazimierskiego i buskiego  podpisał w Wiślicy Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Łączna kwota dofinansowania podpisywanych dziś umów to ponad 4,6 mln zł.

– Cieszę się, że podpisujemy dziś umowy o dofinansowanie w ramach Działania 7.4 ,,Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej’’ dla 10 projektów z powiatu buskiego, kazimierskiego oraz pińczowskiego.  Dotyczą one wsparcia infrastruktury sportowej i dydaktycznej szkół podstawowych. Dzięki pozyskanym środkom zmodernizowane i rozbudowane zostaną przyszkolne boiska, a pracownie dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt. Dzięki m.in. takim inwestycjom, dzieci będą mogły rozwijać swoje zdolności naukowe i sportowe. Nie ma lepszej inwestycji niż inwestowanie w dzieci z regionu świętokrzyskiego – podkreślał Mariusz Gosek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Dotychczas w ramach Działania 7.4 zawartych zostało 98 umów na łączną kwotę wsparcia 152,2 mln zł.

– Dzięki pozyskanym środkom, uczniowie Szkoły Podstawowej w Dzierążni, będą korzystać z nowego boiska. W placówce zostaną wymienione także okna i dach. Natomiast nowoczesny sprzęt dydaktyczny pojawi się w szkołach podstawowych w Działoszycach i Stępocicach. To niezwykle ważne inwestycje, które poprawią jakość nauczania w naszych placówkach oświatowych – podkreśla burmistrz Działoszyc Stanisław Porada.

-Ponad 400 tys. złotych dofinansowania przeznaczymy na podniesienie jakości infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie i Opatowcu oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w obu placówkach. Przy szkole w Krzczonowie rozbudowane zostanie boisko, zaś przy placówce w Opatowcu utworzona siłownia wewnętrzna. Cieszymy się z przyznanych nam środków – poinformował burmistrz Opatowca Sławomir Kowalczyk.

W gminie Kazimierza Wielka zmodernizowana i ocieplona zostanie Szkoła Podstawowa w Kamieńczycach i Wielgusie. Nowy sprzęt pojawi się  w pracowniach matematyczno – przyrodniczych w  Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3 w Kazimierzy Wielkiej oraz SP w Wielgusie i Kamieńczycach.

W Gminie Michałów rozbudowane zostaną cztery boiska przyszkolne, doposażone cztery pracownie matematyczne, przyrodnicze oraz informatyczne. Do placówek zaś wprowadzone nowe metody prowadzenia zajęć (zajęcia metodą eksperymentu, zajęcia w terenie).

W gminie Wiślica zmodernizowana zostanie Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych, odbędzie się także remont Sali gimnastycznej. Modernizację przejdzie Zespół Szkolno – Przedszkolny. Dzieci będą mogły korzystać z nowej bieżni. Rozbudowana zostanie także istniejąca siec komputerowa i doposażona pracownia matematyczno – przyrodnicza i biblioteka.
W gminie Busko – Zdrój przebudowana zostanie infrastruktura sportowa. Powstanie boisko wielofunkcyjne z boiskiem do piłki ręcznej i nożnej, dwoma boiskami do koszykówki, boiskiem do siatkówki i kort tenisowy wraz z wyposażeniem sportowym i zagospodarowaniem terenu. Najmłodsi będą mogli korzystać również z nowego sprzętu dydaktycznego w pracowniach matematyczno – przyrodniczych.

W gminie Gnojno zmodernizowane zostaną boiska przy Szkołach Podstawowych w Balicach, Raczycach oraz Jarząbkach. Wymieniony zostanie dach w SP w Balicach oraz doposażona będzie SP w Gnojnie w pomoce do pracowni matematyczno-przyrodniczej oraz informatycznej.

W gminie Nowy Korczyn zmodernizowane zostaną placówki szkolne w SP w Nowym Korczynie, Starym Korczynie i Brzostkowie. Pracownie matematyczno – przyrodnicze wzbogacą się także o nowe sprzęty dydaktyczne, z których będą mogli korzystać uczniowie.

Gmina Stopnica pozyskała środki na doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy. Wybudowana  zostanie  winda osobowa w budynku oraz wymieniony parkiet w hali sportowej. Projekt jest ujęty w „Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Stopnica na lata2016-2023”

Projekt gminy Solec-Zdrój przewiduje nowoczesne wyposażenie dydaktyczne pracowni matematyczno-przyrodniczej w SP w Solcu – Zdroju i Zborowie, remonty obejmujące m.in. wymianę okien, drzwi, wykładzin, płytek, mebli, wykonanie łazienki, instalację sieci informatycznej i elektrycznej w pracowni komputerowej, zakup ławek boiskowych, wieszaków oraz wyposażenie siłowni w SP w Solcu – Zdroju.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał wyboru projektów, które zostały złożone w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego do Działania 7.4 ,,Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej’’ Osi priorytetowej 7 ,,Sprawne usługi publiczne’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Ostatecznie dokonano wyboru 63 projektów na łączną kwotę dofinansowania 31 828 885 zł, w tym 29 753 317,16 zł EFRR oraz 2 075 567,89 zł z budżetu państwa.

 

Lokalizacja