Urząd Marszałkowski

Porządek obrad XXVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (TRANSMISJA)

Obrady XXVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędą się  23 listopada 2020 roku o godzinie 11:00 w trybie zdalnym. Obrady można śledzić na platformie eSesja TV. Start transmisji online następuje automatycznie – po rozpoczęciu sesji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez przewodniczącego Sejmiku – Andrzeja Prusia.
 2.  Stwierdzenie kworum.
 3.  Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnianie porządku obrad sesji.
 4.  Wybór sekretarzy obrad.
 5.  Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 6.  Informacja o działaniach podejmowanych w związku z sytuacją epidemiczną na terenie województwa świętokrzyskiego:
  1. wystąpienie wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza,
  2. wystąpienie wicemarszałka województwa Marka Bogusławskiego
 7.  Informacja marszałka województwa z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
 8. Informacja przewodniczącego i wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrowieckiemu pomocy finansowej:
  1.  przedstawienie projektu uchwały- wystąpienie marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego,
  2.  stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie przewodniczącej Komisji Agnieszki Buras,
  3.  stanowisko Komisji Budżetu i Finansów -wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4.  dyskusja,
  5.  głosowanie uchwały.
 10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/273/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych i ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego zmienionej Uchwałą nr XXIV/317/20 z dnia 7 września 2020 r.:
  1.  przedstawienie projektu uchwały-wystąpienie marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego,
  2.  stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego Komisji  Macieja Gawina,
  3.  stanowisko Komisji Budżetu i Finansów -wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4.  dyskusja,
  5.  głosowanie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2020/2021:
  1.  przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Tomasza Jamki,
  2.  stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji  Grzegorza Banasia ,
  3.  stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego Komisji  Macieja Gawina,
  4.  stanowisko Komisji Budżetu i Finansów -wystąpienie przewodniczącej Komisji  Magdaleny Zieleń,
  5.  dyskusja,
  6.  głosowanie uchwały.
 12.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Koprzywnica pomocy finansowej:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu  Tomasza Jamki,
  2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji Grzegorza Banasia,
  3.  stanowisko Komisji Budżetu i Finansów -wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4.  dyskusja,
  5.  głosowanie uchwały.
 13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041:
  1.  przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
  2.  stanowisko Komisji Budżetu i Finansów -wystąpienie przewodniczącej Komisji  Magdaleny Zieleń,
  3.  dyskusja,
  4.  głosowanie uchwały.
 14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów -wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa świętokrzyskiego w latach 2019-2022”:
  1.  przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
  2.  stanowisko Komisji Budżetu i Finansów -wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  3.  dyskusja,
  4.  głosownie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia przez Województwo Świętokrzyskie Województwu Podkarpackiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, na linii komunikacyjnej Sandomierz – gr. województwa -Rzeszów/Stalowa Wola, na odcinku od Sandomierza do granicy województwa świętokrzyskiego w 2021:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu  Tomasza Jamki,
  2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji  Grzegorza Banasia ,
  3. stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie przewodniczącego Komisji  Macieja Gawina,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 24 miesięcy, Związkowi Polskich Spadochroniarzy części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu  Tomasza Jamki,
  2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji  Grzegorza Banasia,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów -wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat, części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc, na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Tomasza Jamki,
  2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie przewodniczącego Komisji  Grzegorza Banasia,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów -wystąpienie przewodniczącej Komisji Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie wicemarszałek województwa  Renaty Janik,
  2. stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie przewodniczącego Komisji Waldemara Wrony,
  3. stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie przewodniczącej Komisji  Agnieszki Buras,
  4. stanowisko Młodzieżowego Sejmiku- wystąpienie przewodniczącej Sejmiku Zofii Mogielskiej,
  5. dyskusja,
  6. głosowanie uchwały.
 20.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Kozubowskiego Parku Krajobrazowego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu  Marka Jońcy,
  2. stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – wystąpienie przewodniczącego Komisji Artura Konarskiego,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Marka Jońcy,
  2. stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – wystąpienie przewodniczącego Komisji Artura Konarskiego,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Szanieckiego Parku Krajobrazowego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie członka Zarządu Marka Jońcy,
  2. stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – wystąpienie przewodniczącego Komisji  Artura Konarskiego,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Pawła Krakowiaka,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie uchwały.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej uchylenia stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie sprzeciwu wobec prób wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych oraz promocji tej ideologii w życiu publicznym, przyjętego uchwałą Nr X/125/19 z dnia 19 czerwca 2019 roku:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pawła Krakowiaka,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie uchwały.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji do organu właściwego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Pawła Krakowiaka,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie uchwały
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Apelu w sprawie wstrzymania prac legislacyjnych i wycofania przez wnioskodawców poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie przewodniczącego Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Andrzeja Swajdy,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie uchwały.
 27. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych w 2019 i 2020r:
  1. wystąpienie przewodniczącego Sejmiku  Andrzeja Prusia,
  2. wystąpienie marszałka województwa  Andrzeja Bętkowskiego.
 28. Interpelacje i zapytania.
 29. Sprawy różne.
 30. Zamknięcie XXVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.