Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (2)

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 13 kwietnia br. o godz. 9:00

Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w przedmiocie realizacji wybranych inwestycji.
 3. Przygotowanie kontroli w Muzeum Wsi Kieleckiej w przedmiocie funkcjonowania Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie:
  1. zapoznanie się z materiałami przekazanymi do kontroli,
  2. ustalenie składu zespołu kontrolnego,
  3. wyznaczenie kierunków kontroli.
 4. Przygotowanie kontroli w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2018-2022:
  1. zapoznanie się z materiałami przekazanymi do kontroli,
  2. ustalenie składu zespołu kontrolnego,
  3. wyznaczenie kierunków kontroli.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 6. Sprawy różne.

 

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 395 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.