Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

W dniu 22 lipca 2019 r. o godz. 09.30 w sali konferencyjnej w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach (II piętro) odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do 2026”.
2. Sprawy różne.