Obradowały Komisje Samorządu Terytorialnego oraz Budżetu i Finansów

Obradowały Komisje Samorządu Terytorialnego oraz Budżetu i Finansów

Podczas Komisji Samorządu Terytorialnego, radni zapoznali się informacją na temat stanu realizacji umowy z Operatorem Infrastruktury w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, a członkowie Komisji Budżetu i Finansów wysłuchali proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na  lata 2016-2043 oraz w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok.

Podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego,  dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego Ewelina Gładki przedstawiła radnym informację o stanie realizacji umowy partnerstwa publiczno- prywatnego  zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Operatorem Infrastruktury. Wymieniła najważniejsze zobowiązania operatora, przestawiła koszty funkcjonowania Regionalnej Sieci Szerokopasmowej, czy zestawienie operatorów sieci świadczących usługi w oparciu o Regionalną Sieć Szerokopasmową Województwa Świętokrzyskiego.

– Obecnie trwają konsultacje społeczne, które mają określić białe plamy i będą uwzględnianie w projekcie – mówiła  Ewelina Gładki.

Przedmiotem konsultacji są białe obszary NGA, czyli punkty adresowe budynków, w których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Udział w konsultacjach można wziąć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Podczas Komisji Budżetu i Finansów, radni zapoznali się z trzema projektami  uchwał:  w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na  lata 2016-2043 oraz  w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok.

– Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na  lata 2016-2043 wynikają z podjętych uchwał Zarządu, zgodnie z kompetencjami – mówiła Katarzyna Ziółkowska, zastępca dyrektora Departament Budżetu i Finansów, która przestawiła radnym propozycje zmian, między innymi:  zwiększenie  dochodów bieżących o kwotę 26.457,30 zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania „Opracowanie  prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” i projektu „Planu inwestycyjnego”, zwiększenia  dochodów bieżących o kwotę 7.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Powiatu Buskiego na realizację przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie zadania jednorocznego (90006) „14. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej. Pacanów – Chorwacja 2016.

Dochody budżetowe w 2016 r. zwiększają się o kwotę 3.046.910,38 zł. Zmiany te wynikają między innymi ze: zwiększenia  dochodów majątkowych o kwotę 1.648.964,00 zł  z tytułu otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania jednorocznego „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 wraz z przebudową zespołu obiektów inżynierskich w miejscowości Brzozówka i Jastrzębiec”; zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 191.768,46 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Krasocin na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga Nr 786  na odcinku granica województwa – Łopuszno.