urząd marszałkowski widok na budynek z drona

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmikiu Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się w dniu 18 października 2021, o godz. 13:00. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842.)

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Inicjatywa uchwałodawcza Komisji w sprawie skargi na działalność Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
  3. Sprawy różne.

Osoby wyrażające chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszone są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.