Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 23 września 2021 r. (czwartek) o godz. 13:30.

Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc, na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe.
  3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041 za I półrocze 2021 roku.
  4. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2021 roku.
  5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za I półrocze 2021 r.
  6. Informacja dot. Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego.
  7. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.