Obradował zespół ds. konsultacji „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych”

Obradował zespół ds. konsultacji „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych”

W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyło się posiedzenie zespołu do spraw konsultacji „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020″. W spotkaniu wzięli udział wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Grzegorz Świercz, przewodniczący zespołu, Barbara Jakacka-Green, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UM oraz Aleksandra Marcinkowska zastępca dyrektora ROPS.

Zespół do spraw konsultacji programu został powołany uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  26 lutego 2014r. W jego skład wchodzi 31 osób. Przewodniczącym projektu jest wicemarszałek Grzegorz Świercz. Podczas spotkania członkowie zespołu konsultacyjnego omawiali merytoryczną zawartość dokumentu, analizę danych zawartych w części diagnostycznej oraz cele strategiczne i operacyjne zawarte w „Programie”. Rozmawiali też o skali zjawiska niepełnosprawności w regionie świętokrzyskim, przyczynach jego powstawania, wykształceniu, edukacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz dostępie do usług rehabilitacyjnych.

Z danych Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wynika, iż powiatami w których najliczniej  występuje  zjawisko niepełnosprawności stopnia znacznego są: miasto Kielce – 5,9%, powiat kielecki – 5,7% oraz powiat ostrowiecki – 4,6% ogółu niepełnosprawnych w regionie, zaś w najmniejszym stopniu zjawisko to występuje w powiecie włoszczowskim – 0,85% oraz kazimierskim -1% ogółu niepełnosprawnych. Problem niepełnosprawności dotyka ludzi we wszystkich grupach wiekowych, w dużej mierze stanowi odzwierciedlenie poziomu kondycji zdrowotnej całego społeczeństwa. Zjawisko występowania niepełnosprawności często jest związane z wiekiem. Pośród najczęstszych przyczyn powstawania niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia zamieszkujących region świętokrzyski zaliczyć należy dysfunkcję narządu ruchu, choroby układu oddechowego i krążenia.