Aktualności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Zaproszenie do konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030”

Zgodnie z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1876 ze zm.), Samorząd Województwa Świętokrzyskiego zobligowany jest do opracowania, aktualizowania i realizacji strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej, będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą 3618/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. przyjął projekt Strategia Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030 i skierował go do konsultacji z powiatami, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Renata Janik, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, podpisują umowy

Kolejne wsparcie w wysokości niemal 3,7 miliona złotych trafi do świętokrzyskich domów pomocy społecznej

Prawie 3,7 mln zł w formie grantów trafi do 33 domów pomocy społecznej z województwa świętokrzyskiego. Już po raz drugi domy pomocy społecznej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie otrzymają dofinansowanie w formie Grantów, zostaną one przekazane w ramach projektu „Bezpieczna Przyszłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych złożonych w trybie otwartych konkursów ofert ogłaszanych w ramach działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza dla organizacji  pozarządowych oraz podmiotów,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) nabór przedstawicieli do bazy kandydatów  na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

Przekazanie Przez Marszałków Pulsoksymetrów

Pulsoksymetry dla instytucji wspierających mieszkańców Kielc

Marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik przekazali dziś na ręce wiceprezydent Kielc Bożeny Szczypiór pulsoksymetry służące do bezinwazyjnego monitorowania procentowego nasycenia krwi tlenem. Urządzenia trafią do kieleckich instytucji sprawujących opiekę m.in. nad osobami starszymi. Pierwszymi, którzy je odebrali byli uczestniczący w dzisiejszym spotkaniu przedstawiciele domów pomocy społecznej.

Wyświetlane od 1 - 10 z 424