Poszukujemy kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku

Poszukujemy kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego rozpoczął rekrutację do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Na młodzieżowych radnych czeka do 45 miejsc. Zapraszamy przewodniczących lub przedstawicieli młodzieżowych rad, reprezentantów samorządów uczniowskich, samorządów studenckich oraz organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą do zgłaszania kandydatur.

Profil kandydata:
Kandydować mogą osoby w wieku od 15 lat (ukończone na dzień zgłoszenia) do 26 lat, zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, które są członkami: młodzieżowych rad, samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządów studenckich albo organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą i na rzecz młodzieży.

Szczególnie zapraszamy osoby aktywne społecznie, które mają dużą motywację do pracy w ramach Młodzieżowego Sejmiku i będą w stanie pogodzić swoje obowiązki z zadaniami radnego.

Niezbędne dokumenty:
Regulamin Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (link)
Formularz zgłoszeniowy dla przewodniczącego lub innego przedstawiciela młodzieżowej rady (link)
Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (link)

UWAGA! Istnieją dwa wzory formularza, prosimy o wypełnienie właściwego dokumentu.

Jak zgłosić kandydata?
Formularz zgłoszeniowy wypełnia kandydat.
Kandydaci spoza młodzieżowych rad w I części formularza muszą uzyskać podpis osoby reprezentującej podmiot zgłaszający.
W przypadku osób niepełnoletnich konieczny jest również podpis rodzica/opiekuna prawnego, złożony pod oświadczeniem wchodzącym w skład obu formularzy (cz. III).

Dokumenty należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście pod adres:
Kancelaria Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
z dopiskiem na kopercie: „Młodzieżowy Sejmik”

Przy wyborze drogi pocztowej prosimy o nadanie listu poleconego (priorytet).

Do kiedy trwa rekrutacja?
Rekrutacja trwa do 2 maja 2018r.
O skuteczności nadesłania w terminie formularza zgłoszeniowego decyduje data stempla pocztowego, a o skuteczności złożenia – pieczęć wpływu;
Zgłoszenia nadesłane lub złożone po terminie oraz niekompletne nie zostaną rozpatrzone.

Kto dokonuje wyboru radnych Młodzieżowego Sejmiku?
Wyboru dokonuje Kapituła Młodzieżowego Sejmiku złożona z reprezentantów młodzieżowych rad miast i gmin. To oznacza, że osoby reprezentujące młodzieżowe rady automatycznie zostają powołane do składu Kapituły dokonującej wyboru spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy uczniowskie, samorządy studenckie oraz organizacje pozarządowe.

Łączną listę radnych Młodzieżowego Sejmiku zatwierdzi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Harmonogram:
2.05 – termin nadsyłania zgłoszeń (decyduje data stempla pocztowego/pieczęci wpływu)
11.05 – posiedzenie Kapituły Młodzieżowego Sejmiku zwołane przez Przewodniczącego Sejmiku w celu przeprowadzenia wyborów spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy uczniowskie i studenckie oraz organizacje pozarządowe (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)
25.05 – jednodniowy warsztat wprowadzający (sala konferencyjna w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach)
5.06 – uroczysta inauguracja prac Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas gali z okazji 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego (Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach)
18-19.06 – warsztat połączony z pierwszą sesją Młodzieżowego Sejmiku (Centrum Edukacyjne w Wólce Milanowskiej)
II połowa czerwca- udział radnych Młodzieżowego Sejmiku w sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w pracach wybranych komisji.

Ile trwa kadencja Młodzieżowego Sejmiku?
Kadencja będzie trwać dwa lata.
Sesje Młodzieżowego Sejmiku i posiedzenia jego komisji odbywać się będą raz na kwartał. Uprzejmie prosimy uwzględnić tę intensywność prac decydując się na kandydowanie.

W razie pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Sejmiku: 41/342-11-00, 41/342-14-50 lub Rzecznikiem Młodzieży tel. 603622630

Pliki do pobrania

 

Regulamin Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.pdfData dołączenia 2018-04-18, att1926900_regulamin_mlodziezowego_sejmiku_wojewodztwa_swietokrzyskiego.pdf

 

Zał. nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy dla przewodniczącego lub innego przedstawiciela młodzieżowej rady.docData dołączenia 2018-04-18, att1926901_zal__nr_1_do_regulaminu___formularz_zgloszeniowy_dla_przewodniczacego_lub_innego_przedstawiciela_mlodziezowej_rady.doc

 

Zał. nr 2 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na radnego Młodzieżowego Sejmiku.docData dołączenia 2018-04-18, att1926902_zal__nr_2_do_regulaminu___formularz_zgloszeniowy_dla_kandydata_na_radnego_mlodziezowego_sejmiku.doc