Praca Sejmiku w liczbach w latach 2018 -2024

W latach 2018 -2024 odbyło się łącznie 72 sesje, w tym 12 przeprowadzonych w trybie zdalnym w związku z pandemią Covid – 19. Dwie sesje miały charakter wyjazdowy.

Sejmik przyjął  blisko 900 uchwał. Najwięcej z nich dotyczyło: budżetu województwa i udzielania pomocy finansowej (205), polityki społecznej i zdrowotnej (150), edukacji, kultury i sportu (107), mienia, geodezji, planowania przestrzennego (54), transportu i komunikacji (55), rozwoju obszarów wiejskich, ochrony środowiska, przyrody i klimatu (40) oraz spraw związanych z organizacją i działalnością Sejmiku (230).

Do najważniejszych dokumentów o charakterze programowym i planistycznym uchwalonych przez Sejmik należały:

 • Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+,
 • Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego na lata 2015 – 2020
  z perspektywą do 2025 roku,
 • Program Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz
  z planem działań krótkoterminowych,
 • Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów Talenty Świętokrzyskie,
 • Program Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024 rok,
 • Program Opieki nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026.
 • A także programy z zakresu polityki społecznej,  wspierania ekonomii społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych.

Warto również zwrócić uwagę na przyjęte przez Sejmik uchwały dotyczące m.in. zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego, regulaminów przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim a także stypendiów dla studentów medycyny.

Ważną część uchwał Sejmiku stanowiły apele i stanowiska.

Kierując się troską o rozwój rolnictwa naszego regionu oraz wsłuchując się w głos rolników, sadowników i organizacji rolniczych, trzykrotnie radni województwa podejmowali stanowiska, w których zwracali  m.in. uwagę na trudną sytuację w polskim rolnictwie oraz konieczność podjęcia działań mających na celu ochronę rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Sejmik wnioskował o stworzenie mechanizmów dających rolnikom szanse na obronę swoich interesów, proponując m.in.  podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do powołania w ramach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa funduszu gwarancyjnego dla rolników.

Podczas LVII sesji w dniu 27 lutego 2023 r., w imieniu świętokrzyskich rolników, Sejmik przyjął Apel do Komisji Europejskiej w sprawie podjęcia działań mających na celu stabilizację sytuacji na polskim rynku zbóż w związku z masowym napływem do kraju zboża z Ukrainy. Zwracał w nim uwagę, że „zniesienie ograniczeń w handlu żywnością i utworzenie korytarzy solidarnościowych ułatwiających eksport produktów z Ukrainy do Unii Europejskiej doprowadziło, wbrew zapowiedziom, do zachwiania na polskim rynku”, co budzi niepokój zwłaszcza wśród producentów upraw roślinnych.

Prace komisji Sejmiku w liczbach:

Komisje odbyły 488 posiedzeń przyjmując na nich 1076 opinii, 18 wniosków i 16 stanowisk. Radni pracując w Komisjach wypracowali 70 inicjatyw uchwałodawczych (w tym 59 wniesionych przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji). Komisja Rewizyjna przeprowadziła 23 kontrole.

Interpelacje i zapytania:

 W VI kadencji Radni Województwa zgłosili na sesjach Sejmiku oraz w okresie międzysesyjnym łącznie 230 interpelacji i zapytań. Ich problematyka dotyczyła głównie dziedzin mających istotne znaczenie dla społeczności województwa, m.in. poprawy stanu dróg wojewódzkich, funkcjonowania wojewódzkich jednostek administracyjnych, rozwoju rolnictwa, finansowania zadań inwestycyjnych ze środków unijnych, sytuacji Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A., funkcjonowania i organizacji pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Organem właściwym do rozpatrzenia interpelacji i zapytań był Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.