Prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ nabierają tempa

10 września w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach odbędzie się spotkanie Zespołu Świętokrzyskie 2030+ oraz grup roboczych, pracujących nad nową Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Dokument, który zacznie obowiązywać po 2020 roku, ma określić obszary i kierunki polityki rozwoju regionu i będzie miał olbrzymi wpływ m.in. na konstruowany nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2021-2027.  Wtorkowa dyskusja poświęcona będzie m.in. diagnozie społeczno-gospodarczej województwa.

Obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego wygasa z końcem przyszłego roku. 25 lutego br. Sejmik przyjął uchwałę, określającą zasady, tryb i harmonogram prac nad opracowaniem nowej strategii.

W celu przeprowadzenia szerokiej dyskusji na temat przyszłości regionu, Zarząd Województwa powołał Zespół Świętokrzyskie 2030+ oraz Grupy Robocze ds. opracowania strategii. W skład tych gremiów wchodzą przedstawiciele samorządu lokalnego, środowiska naukowego, partnerów społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych.

Posiedzenie planowane od 9 do 13 września ma na celu opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej, potrzebnej do przygotowywanej strategii. Uczestnicy spotkania dyskutować będą o atutach województwa, stanowiących potencjał rozwoju regionu, o wyzwaniach i możliwych problemach.

Prace Zespołu Świętokrzyskie 2030+ oraz Grup Roboczych będą wspierać eksperci pod kierunkiem prof. zw. dr hab. arch. Aleksandra Noworóla, pracującego na co dzień na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz współpracującego przy wielu projektach z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

Projekt strategii będzie poddany konsultacjom społecznym, zaplanowanym na I kwartał 2020 roku.