Prace Komisji Oceniającej Oferty

Pracę rozpoczęła komisja konkursowa

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 6942/23 z dnia 19 kwietnia 2023 r. ogłosił czwarty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

Środki finansowe zaplanowane w ramach czwartego otwartego konkursu ofert wynoszą 195.000,00 zł i zdefiniowano w nim dwa zadania do realizacji:

Zadanie nr 1. Aktywne wakacje – efektywne wykorzystanie czasu wolnego poprzez organizacje zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej (zadanie skierowane do podmiotów, które w roku 2021 lub 2022 uzyskały punkty w systemie sportu młodzieżowego)
125 000,00 zł

Zadanie nr 2. Wsparcie sportów drużynowych poprzez doposażenie w sprzęt sportowy
70 000,00 zł

W dniu dzisiejszym pracę rozpoczęła Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 6614/23 z dnia 15 lutego 2023 r. Przewodniczącym Komisji i jednocześnie przedstawicielem Zarządu Województwa jest p. Piotr Kisiel, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych a w skład Komisji wchodzą pracownicy Oddziału Sportu. Na pierwszym etapie wszystkie oferty podlegają ocenie formalnej a następnie oferty, które spełnią kryteria oceny formalnej zostaną poddane ocenie merytorycznej. Do dofinansowania z budżetu województwa rekomendowane będą zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 15 punktów. Na ocenę ofert Komisja ma 30 dni. Następnie Zarząd Województwa podejmie decyzję w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i podziału środków finansowych.

 

Galeria zdjęć