Img 1179

Prawie 39 milionów na dofinansowanie szkolnictwa zawodowego

Szkoły i placówki kształcenia zawodowego, ich organy prowadzące, a także inne podmioty działające w sferze edukacji branżowej, będą mogły w 2019 roku składać projekty w trzech konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W czwartek, 31 stycznia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach z samorządowcami i przedstawicielami szkół na temat harmonogramu i zasad konkursów rozmawiała wicemarszałek województwa Renata Janik.


Podczas spotkania szczegółowo przedstawione zostały możliwości dofinansowania szkolnictwa zawodowego w trzech konkursach, które zostaną ogłoszone w 2019 roku przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Poddziałania 8.5.1 RPOWŚ 2014-2020 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”. Konkursy będą jednak różniły się zasięgiem terytorialnym.

– Cieszę się, że nie tylko Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego, ale także wszystkim instytucjom, samorządowcom i przedsiębiorcom zależy, aby szkolnictwo zawodowe w naszym regionie  rozwijało się. Chcemy, aby młodzież kształciła się w szkołach zawodowych, bo to gwarantuje w przyszłości zdobycie dobrze płatnej pracy. Na naszym rynku pracy brakuje fachowców i specjalistów. Chcemy to zmienić. W 2019 roku ogłoszone zostaną trzy konkursy, które umożliwią dofinansowanie szkolnictwa zawodowego w naszym regionie. Na ten cel przeznaczyliśmy kwotę prawie 39 milionów złotych – poinformowała wicemarszałek województwa Renata Janik.

Img 1
Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik

 

W lutym, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego ogłosi konkurs skierowany wyłącznie do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, który tworzą: Miasto Kielce oraz Miasto i Gmina Chęciny, Miasto i Gmina Chmielnik, Miasto i Gmina Daleszyce, Gmina Górno, Gmina Masłów, Gmina Miedziana Góra, Miasto i Gmina Morawica, Gmina Piekoszów, Gmina Sitkówka-Nowiny, Gmina Strawczyn i Gmina Zagnańsk. Łączne dofinansowanie projektów, przewidziane dla tego konkursu, to 5 mln 225 tys. zł.
Również w lutym ogłoszony będzie konkurs, który obejmie wyłącznie trzy miasta: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienną i Starachowice. Dofinansowanie projektów wyniesie w tym konkursie 4 mln 950 tys. zł. Konkurs dedykowany dla Obszaru Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
Natomiast w marcu 2019r.  rozpocznie się konkurs skierowany do obszaru całego województwa świętokrzyskiego. Łączna wartość dofinansowania projektów w tym konkursie to 28 mln 500 tys. Zł.

We wszystkich trzech konkursach, poza zróżnicowaniem terytorialnym, przewidziane są takie same możliwości działania. Projekty mogą przewidywać między innymi:
– praktyki i staże zawodowe dla uczniów, prowadzone w przedsiębiorstwach – na rzeczywistych stanowiskach pracy;
– kursy i szkolenia, które umożliwią uczniom zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych;
– dualne podejście do kształcenia i szkolenia uczniów, a więc nauka teorii bezpośrednio połączona z towarzyszącymi jej zajęciami praktycznymi przez cały okres edukacji uczniów;
– rozwijanie współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym, szczególnie z pracodawcami i przedsiębiorcami, np. poprzez tworzenie klas patronackich, modyfikacje programów nauczania pod kątem wymagań rynku pracy, ponadto nawiązywanie kontaktów z uczelniami wyższymi itd.;
– rozwijanie innowacyjnych metod nauczania w szkołach, np. poprzez udział uczniów w zajęciach prowadzonych na uczelni wyższej itp.;
– dodatkowe zajęcia dla uczniów, podnoszące umiejętności przydatne na rynku pracy, np. zajęcia z matematyki, informatyki, z języków obcych z wykorzystaniem słownictwa branżowego, warsztaty z przedsiębiorczości itp.
– kompleksowe doradztwo zawodowe dla uczniów i przygotowanie szkoły do prowadzenia takiego doradztwa, m. in. poprzez szkolenie kadry;
– zakupy nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych dla szkół i placówek kształcenia zawodowego, m.in. do szkolnych pracowni i warsztatów;
– różnego rodzaju specjalistyczne szkolenia oraz kursy dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu;
– tworzenie i rozwijanie centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.

– Służymy Państwu radą i pomocą przy składaniu dokumentów. Będziemy organizować bezpłatne spotkania informacyjne, podczas których dowiedzą się Państwo, jak prawidłowo napisać wniosek, aby otrzymać dofinansowanie. Przedstawione zostaną główne założenia konkursów, omówione najważniejsze informacje, które należy zawrzeć we wniosku – poinformował Artur Potaczała z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także o stanie obecnym i perspektywach rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie świętokrzyskim w kontekście potrzeb i oczekiwań regionalnego rynku pracy, które przedstawił Paweł Lulek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Przedstawione zostały także informacje na temat dodatkowego naboru dla Grantobiorców w ramach projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe, finansowanego z PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
– To pilotażowy bardzo cenny projekt w skali kraju i regionów Unii Europejskiej. Długi czas negocjowaliśmy go z Komisją Europejską i Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Minimum 40. procent godzin z siatki podstawowej zajęć uczniów szkół zawodowych, które będą uczestniczyć w tym projekcie przenosimy do firm. Uczeń prawie połowę swojego czasu w normalnej edukacji spędza bezpośrednio w firmie i uczy się praktycznego zawodu u przedsiębiorców poznając nowe technologie. Każda firma, która przyjmie grupę uczniów otrzymuje dotację 50 tysięcy złotych – mówił Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego.