Prawie wiadomo

Znany jest już projekt interpretacji art. 206 ustawy o finansach publicznych. Niestety z wykładnią Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie w pełni zgadza się resort finansów oraz strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Znany jest już projekt interpretacji art. 206 ustawy o finansach publicznych. Niestety z wykładnią Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie w pełni zgadza się resort finansów oraz strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Przypomnijmy, zgodnie z art. 206 ust. 2 pkt. 2 lit. c i ust. 3 i 4 ustawy z dn. 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych gminy i powiaty realizujące programy operacyjne zobowiązano do przedłożenia zarządom województw informacji o środkach pochodzących z ich budżetów, stanowiących wkład własny w projekcie, które zaplanowały na realizację projektów w ramach programów operacyjnych. Informacje powinny dotyczyć roku 2008 i dwóch kolejnych lat. Mają na to czas do 15 sierpnia.

W świetle interpretacji opracowanej przez MRR uchwały organów stanowiących jst powinny zawierać dane dotyczące środków przeznaczonych na realizację programu, o których mowa w art. 206 ust. 2 pkt 2 lit. c uofp (tj. środków pochodzących z budżetów jst), a nie wydatków finansowanych ze wspomnianych środków, o których mowa w ust. 2 pkt 4.

Jednocześnie MRR w swoim piśmie podkreśla, że uchwały jst nie mogą być podstawą do zbierania informacji o wielkości środków przeznaczonych na realizację programu operacyjnego. „Informacje te, w tym także informacje o środkach pochodzących z budżetów jst znajdują bowiem w tabelach finansowych danego programu operacyjnego w związku z czym dane o ww. środkach mogą być przedstawione przez instytucję zarządzającą i nie wymagają agregacji danych wykazanych w uchwałach organów stanowiących jst” – czytamy w interpretacji.

Bardziej przystępną wykładnię art. 206 przygotował Związek Powiatów Polskich. Zdaniem ekspertów Związku wystarczy przedłożenie zarządom województw uwierzytelnionych kopii uchwał przyjmujących wieloletni program inwestycyjny, oraz wypisów z programu określających wysokość środków planowanych na realizację programu, na rok 2008 i dwa kolejne lata budżetowe.

W przypadku nie posiadania uchwalonego wieloletniego programu inwestycyjnego niezbędne będzie zwołanie sesji rady powiatu i podjęcie uchwały, która będzie określać wysokość środków, które powiat zamierza zaangażować jako udział własny w realizacji programów operacyjnych w roku 2008 i dwóch kolejnych latach – czytamy w interpretacji ZPP.

Jednocześnie ZPP sugeruje kontakt z zarządami poszczególnych województw, które przyjmują różne rozwiązania merytoryczne i techniczne tej kwestii.


Interpretacja MRR

Interpretacja ZPP

Źródło: http://www.samorzad.pap.com.pl/