Pre-umowa na rewitalizację Kazimierzy Wielkiej

Pre-umowa na rewitalizację Kazimierzy Wielkiej

W Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej marszałek Adam Jarubas podpisze pre-umowę na dofinansowanie projektu pn. „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka” w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich  i wiejskich z Gminą Kazimierza Wielka” RPOWŚ na lata 2014 – 2020. Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszarów znajdujących się na terenie gminy Kazimierza Wielka, poprzez przywrócenie terenom  i zabytkom, funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych.

W ramach projektu planowane są m. in.: 
1. Rewitalizacja Placu Dworcowego – projekt Partnera z sektora MŚP. 
2. Rewitalizacja Rynku Miejskiego.
3. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej – budynku szkoły podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej i jej boiska.
4. Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych. 5. Modernizacja Placu Targowego.
6. Utworzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej.
7. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji.
8. Rewitalizacja (w tym termomodernizacja) budynku przy ul. Łabędź 10 – inwestycja wspólnoty mieszkaniowej. 

Koszt całkowity projektu to ponad 19 mln zł. Dofinansowanie unijne to ponad 13, 7 mln zł. Planowane zakończenie realizacji inwestycji to koniec 2020 roku.