Przetarg bez pieniędzy

Czy gmina może ogłosić przetarg w sytuacji gdy nie ma zabezpieczonych w budżecie środków na realizację zamówienia, a jedynie spodziewa się otrzymać równowartość tej kwoty np. w postaci unijnej dotacji?

Czy gmina może ogłosić przetarg w sytuacji gdy nie ma zabezpieczonych w budżecie środków na realizację zamówienia, a jedynie spodziewa się otrzymać równowartość tej kwoty np. w postaci unijnej dotacji?

Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych, który podczas lipcowego seminarium dotyczącego problematyki zamówień publicznych dla miast – gospodarzy EURO 2012 odpowiedział na to i szereg innych pytań dotyczących stosowania prawa zamówień publicznych, sytuacja taka jest dopuszczalna. Zamawiający może wszcząć postępowanie o zamówienie publiczne nie mając jeszcze zabezpieczonych środków na realizację zamówienia publicznego przy czym obowiązek ten zachodzi w chwili zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w postępowaniu.

Jednocześnie UZP zwrócił uwagę na dwie kwestie towarzyszące tego typu sytuacjom. Według Urzędu zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza zakres wydatków przewidzianych w budżecie przez jednostkę sektora finansów publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów. Dzieje się tak nawet w przypadku, gdy plan zostanie w późniejszym terminie zmieniony lub gdy umowa o zamówienie publiczne zostanie później dostosowana do planu finansowego.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 uofp wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Jednocześnie zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Art. 11 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskazuje, iż naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia. Z kolei ust. 2 cyt. przepisu stanowi, iż naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do dokonania wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym jednostki wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

Ponadto zamawiający decydując się na wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków w sytuacji unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne z powodu ostatecznego nie uzyskania odpowiednich środków na realizacje zamówienia powinien liczyć się z koniecznością zwrotu wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu.

 

Źródło: http://www.samorzad.pap.com.pl/