Radni Sejmiku o stypendiach dla zdolnej młodzieży, nowych granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Odznace Honorowej Województwa

Radni Sejmiku o stypendiach dla zdolnej młodzieży, nowych granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Odznace Honorowej Województwa

XXIV sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, z uwagi na pandemię koronawirusa, odbyła się w systemie hybrydowym – częściowo zdalnie, częściowo z osobistym udziałem radnych. Obradom prowadzonym z Filharmonii Świętokrzyskiej przewodniczył Andrzej Pruś.


Samorząd wspiera utalentowaną młodzież

Radni wojewódzcy przyjęli coroczne programy stypendialne dla uczniów szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2020/2021 oraz Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów Talenty Świętokrzyskie.

Świętokrzyski program stypendialny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, ogólnokształcących oraz zawodowych, jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

– Celem programu jest wsparcie najzdolniejszych uczniów w rozwoju edukacyjnym, szczególnie w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych – mówił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka, przedstawiając pakiet uchwał dotyczących programów stypendialnych oraz regulaminów ich przyznawania.

Stypendia otrzyma 200 uczniów liceów ogólnokształcących. Wartość tego projektu wynosi 1 mln 32 tys. zł. Z kolei na stypendia dla 250 uczniów szkół zawodowych przewidziano 1 mln 290 tys. zł, przy czym 85% wartości obydwu programów stanowią środki unijne.

Każdy stypendysta dostanie 3 800 zł na rok szkolny 2020/2021. W najbliższym czasie zarząd Województwa opracuje wzory dokumentów niezbędnych podczas realizacji programów i ogłosi nabory wniosków.

Przyjęty przez Sejmik Świętokrzyski Program Wspierania Edukacji Wybitnie Uzdolnionych Uczniów Talenty Świętokrzyskie zakłada przyznawanie nagród Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Zgodnie z nowym regulaminem od 2021 roku nagroda będzie przyznawana tylko raz, uczniom powyżej 13 roku życia, nie za osiągnięcia z ostatniego roku szkolnego, ale za cały dorobek edukacyjny i artystyczny. Dla studentów przewidziano natomiast stypendia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego Talenty Świętokrzyskie. Zmiany w zasadach przyznawania Talentów Świętokrzyskich i rozróżnienie odrębnych zasad programu dla uczniów i studentów są konsekwencją zmian prawnych na gruncie krajowym. W roku bieżącym Talenty Świętokrzyskie będą po raz ostatni przyznane na dotychczasowych zasadach.

Pakiet uchwał dotyczących wspierania przez samorząd uzdolnionej młodzieży oprócz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa pozytywnie, bez uwag, zaopiniował Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

Pomoc dla strażaków ochotników i poszkodowanej przez żywioł gminy

Radni podjęli uchwały m. in. w sprawie pomocy finansowej dla gmin na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dla gminy Pińczów zwiększono pomoc o 70 tys. zł (wcześniej przekazano już 20 tys.), z przeznaczeniem na pomoc jednostce w Kozubowie. Gmina Chmielnik otrzymała na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śladkowie Małym – 20 tys. zł.

– Strażacy, dbając o nasze bezpieczeństwo, ochronę naszego mienia, także oczekują, że będą działać na sprzęcie, który zapewni im bezpieczeństwo – uzasadniał projekt uchwały marszałek województwa Andrzej Bętkowski. Zakup samochodów jest finansowany z różnych źródeł – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i z budżetów gmin. Jednostki ochotniczej straży pożarnej, które otrzymały wsparcie, należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Sejmik zdecydował również m.in. o udzieleniu przez województwo świętokrzyskie pomocy finansowej w wysokości 200 tys. zł dla gminy Bircza z województwa podkarpackiego, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej spowodowanej ulewnymi deszczami w czerwcu br. Z taką prośbą o pomoc do wszystkich samorządów w Polsce wystąpili wójt gminy, Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej i Sejmik Województwa Podkarpackiego.

Uzgodniono zmianę granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Radni wojewódzcy przyjęli też uchwałę w sprawie uzgodnienia zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Jak poinformował przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, prezentujący projekt uchwały, przedłożony przez ministra środowiska projekt rozporządzenia Rady Ministrów przewiduje zwiększenie obszaru Parku o ponad 68 ha, a tym samym określenie jego nowych granic.

W obszar Parku włączone zostaną nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa, znajdujące się do tej pory w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych, leżące na terenie gminy Waśniów w obszarze Natura 2000 (ponad 62 ha), a także leżące na terenie gminy Nowa Słupia. Poza granicami Parku znalazły się nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w wieczystym użytkowaniu Parku, leżące na terenie gminy Nowa Słupia o łącznej powierzchni około 1,3 ha. Jak argumentuje projektodawca, zostały one „antropogenicznie przekształcone wskutek zurbanizowania”. Po wyłączeniu tych działek z granic Parku nie zmieni się dotychczasowy sposób ich zagospodarowania.

Nowy skład Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego

W skład Komisji wchodzą m. in. reprezentanci samorządów, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, kulturalnych i gospodarczych. Jak poinformował przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, konieczność zmiany składu osobowego tego ciała wiązała się m. in. ze zmianami, jakie zaszły we władzach kieleckich uczelni. Rektorów poprzedniej kadencji zastąpili: nowy rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. dr hab. nauk med. Stanisław Głuszek i nowy rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba. Skład Komisji uzupełniono również o radnego Sejmiku dra nauk med. Grzegorza Świercza i Zofię Mogielską, przewodniczącą Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Odznaką Honorową Województwa Świętokrzyskiego wyróżniane są osoby i instytucje, które szczególnie zasłużyły się dla regionu.

O świętokrzyskim rynku pracy

Jedna z przyjętych uchwał dotyczyła sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim. Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła radnym wicemarszałek Renata Janik. W okresie sprawozdawczym obejmującym ostatni rok wszystkie samorządy powiatowe realizowały działania aktywizacyjne w ramach Funduszu Pracy. – Wsparciem objęto prawie 14,5 tys. osób bezrobotnych poprzez m. in. subsydiowane zatrudnienie, staże, szkolenia zawodowe, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej czy refundację wyposażenia stanowisk pracy dla pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne. W ciągu ostatniego roku w obliczu nowych wyzwań wynikających ze stanu pandemii samorząd województwa podjął również dodatkowe działania chroniące regionalny rynek pracy – m. in. poprzez dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zagrożonych utratą zatrudnienia czy pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.