Radni wybrali Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Radni wybrali Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas został po raz trzeci marszałkiem województwa świętokrzyskiego. Na wicemarszałka wybrano Jana Maćkowiaka, natomiast Kazimierz Kotowski, Piotr Żołądek i Agata Binkowska pełnić będą funkcje członków Zarządu Województwa. O wyborze zdecydowali radni na pierwszej sesji, która zainaugurowała V kadencję Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Radni Sejmiku pod przewodnictwem Arkadiusza Bąka na marszałka województwa świętokrzyskiego  wybrali Adama Jarubasa, który tę funkcję będzie pełnił trzecią kadencję.

– Dziękuję, że po raz trzeci zostałem obdarzony takim zaufaniem. Na wstępie zapraszam wszystkie samorządy do współpracy, ponieważ tylko przy szerokim zaangażowaniu województwo świętokrzyskie będzie mogło się skutecznie rozwijać – mówił marszałek Adam Jarubas. – Dziękuję tym, którzy mnie wybrali, a tych o odmiennych zdaniach mam nadzieję swoją pracą przekonać. Postaram się nie zawieść.

Na stanowisko wicemarszałka, Adam Jarubas rekomendował Jana Maćkowiaka, który głosami większości radnych będzie pełnił tę funkcję przez następną kadencję 2014 – 2018.

– Dziękuję za tę zaszczytną funkcję. Deklaruję współpracę i wysiłek w realizowaniu moich obowiązków – powiedział Jan Maćkowiak, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Marszałek na kolejne stanowiska – członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zaproponował: Piotra Żołądka, Kazimierza Kotowskiego oraz Agatę Binkowską.

Wszyscy zostali wybrani większością głosów radnych Sejmiku, którzy po raz pierwszy w historii województwa świętokrzyskiego zdecydowali, że w Zarządzie będzie zasiadać kobieta.

 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego kadencji 2014 – 2018:

Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego. Urodził się 17 grudnia 1974r. Wykształcenie wyższe humanistyczne – historia na Akademii Świętokrzyskiej. Ukończone studia podyplomowe „Zarządzanie w warunkach Unii Europejskiej” w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach oraz „Zarządzanie administracją i rozwojem lokalnym” w Wyższej Szkole Handlowej. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2002 – 2004 wicedyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w latach 2004 – 2006 wicedyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach. Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Marszałkiem będzie trzecią kadencję. Żona Mariola, synowie – Dawid i Damian.

Jan Maćkowiak, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego. Urodził się i mieszka w Skarżysku – Kamiennej. Żonaty, ma trzy córki. Studiował Administrację Publiczną na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracował w Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku – Kamiennej, w PPHU Wtórpol ZPChr w Skarżysku na stanowisku dyrektora d/s komunikacji zewnętrznej, ostatnio w Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. na stanowisku zastępcy dyrektora. W kadencji 1998- 2002 był wiceprzewodniczącym Rady Miasta w Skarżysku – Kamiennej ( do 2000 roku) oraz pełnił funkcję zastępcy prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej odpowiedzialnego za sprawy oświaty, opieki społecznej i sportu (w latach 2000 – 2002). W kadencji 2002-2006 radny powiatu skarżyskiego, pełnił także funkcję przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska.  W kadencji 2010 – 2014 członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Członek Platformy Obywatelskiej, sekretarz Regionu Świętokrzyskiego oraz członek Rady Krajowej PO.

Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego drugą kadencję.  Urodził się 22 stycznia 1951 roku w Opatowie, wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Rolnego Akademii Rolniczej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie samorządu i administracji oraz w zakresie wyceny i gospodarki nieruchomościami, pozyskał szereg certyfikatów z różnych obszarów działania samorządu. Ma za sobą pięć  kadencji pracy w samorządzie; trzy kadencje był radnym powiatowym, od 1999 roku pełnił funkcję starosty opatowskiego, od kwietnia 2008 roku prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, a także prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opatowie. Wyróżniany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi za pracę samorządową. Zdobywca Nagrody im. Grzegorza Palki w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym.  

Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego drugą kadencję.  Urodził się 22 lutego 1968 r. Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej, gdzie ukończył studia politologiczne. Prowadził prywatną działalność gospodarczą, pracował w firmie Euro-Time na stanowisku wiceprezesa. Był dyrektorem Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL. Od 18 lutego 2008 roku Piotr Żołądek pełnił funkcję Wicewojewody Świętokrzyskiego. W wyborach samorządowych w 2010 r. uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 2 grudnia 2010 r. po uprzedniej rezygnacji ze stanowiska wicewojewody został wybrany na członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Agata Binkowska, od 20 lat pracuje w administracji samorządowej. Była naczelnikiem wydziału rolnictwa, ochrony środowiska i leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Końskich. W kadencji 2010-2014 była przewodniczącą Rady Gminy Radoszyce.

Kompetencje marszałka i Zarządu Województwa:

Marszałek województwa  kieruje bieżącymi sprawami województwa, reprezentuje je na zewnątrz, organizuje pracę zarządu oraz urzędu marszałkowskiego. W skład jego kompetencji wchodzi także wydawanie decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

Zarząd Województwa jest organem wykonawczym samorządu województwa. W jego skład wchodzi pięć osób. W pracach zarządu uczestniczy też skarbnik województwa, jako głos doradczy.  Zarząd jest organem kolegialnym, czyli wspólnie podejmuje decyzje i solidarnie ponosi odpowiedzialność. Do kompetencji zarządu należy: wykonywanie uchwał sejmiku, gospodarowanie mieniem województwa,  przygotowywanie projektu i wykonanie budżetu, uchwalenie regulaminu urzędu marszałkowskiego i organizacyjnego, kierowanie i koordynowanie wojewódzkich jednostek, przygotowywanie planów strategii rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, współpraca z innymi samorządami regionalnymi, międzynarodowymi jednostkami.