Obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Pod przewodnictwem Mieczysława Sasa obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni zaopiniowali materiały na najbliższą sesję dotyczące ochrony środowiska i środowiskowych aspektów rolnictwa w województwie świętokrzyskim. Tematykę tę przybliżyli Sławomir Neugebauer i Edyta Marcinkowska – dyrektorzy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

– Region świętokrzyski może pochwalić się olbrzymim potencjałem przyrodniczym i krajobrazowym.  65% ogólnej powierzchni województwa to obszary przyrodnicze prawnie chronione. Znajduje się tu park narodowy, 9 parków krajobrazowych, 72 rezerwaty przyrody, 21 obszarów chronionego krajobrazu i 40 obszarów Natura 2000 – mówił dyrektor Neugebauer. Zwrócił uwagę na szereg inwestycji, które już udało się zrealizować, na przykład, w obszarze budownictwa autonomicznego i pasywnego czy ograniczenia emisji powierzchniowych, wybudowane zostały nowe sieci kanalizacyjne, sieci wodociągowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Na zadania związane z infrastrukturą ochrony środowiska w Świętokrzyskiem pozyskane zostały środki z programów unijnych, m.in z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Radni pozytywnie zaopiniowali także projekt uchwał dotyczących obszarów chronionego krajobrazu, przyjęcia aktualizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego na lata 2013- 2016 z perspektywą do roku 2020” i likwidacji aglomeracji Waśniów.