Wspólne Zdjęcie Uczestników Inauguracji

Rozpoczął się nowy rok akademicki w Politechnice Świętokrzyskiej

Po raz kolejny w murach świętokrzyskiej wyższej uczelni technicznej – Politechniki Świętokrzyskiej zabrzmiało uroczyste “Gaudeamus igitur”. W inauguracji roku akademickiego 2023/2024 razem z przedstawicielami parlamentu RP, władz uczelni, grona pedagogicznego i studentami uczestniczyli wicemarszałek Renata Janik, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk i wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Milcarz.

Wicemarszałek Renata Janik złożyła młodzieży, biorącej udział w inauguracji roku akademickiego, życzenia wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, możliwości rozwijania pasji i talentów.

– Politechnika Świętokrzyska to bardzo ważna dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczelnia techniczna – podkreśliła wicemarszałek Renata Janik. – W minionym okresie finansowania unijnego wsparliśmy ogromnymi środkami finansowymi rozwój uczelni, które pozwoliły na budowanie nowoczesnego zaplecza badawczego i laboratoriów. Jesteśmy wdzięczni rozpoczynającym edukację studentom, że swoją przyszłość chcą związać z regionem świętokrzyskim, tu studiować i rozwijać się, wspierając świętokrzyską przedsiębiorczość i innowacyjność. To ważne, by starać się zatrzymać niebezpieczny dla naszego województwa trend demograficzny wyludniania się, odchodzenia młodych prężnych osób, przyszłych naukowców, pracowników i pracodawców. Rozwojowi młodych ludzi ma służyć wsparty kwotą ponad 55 mln zł projekt „Dziś uczeń – jutro student!”. Pozwala on uczniom klas wyższych szkół ponadpodstawowych na wszechstronne doskonalenie się, naukę języka obcego, uczestniczenie w konkursach i festiwalach nauki, wsparcie w wyborze kierunku kształcenia, przygotowanie w ramach dodatkowych godzin nauki i korepetycji, by wyrównać ich szansę na kształcenie się w świętokrzyskich uczelniach wyższych – dodała wicemarszałek.

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba powitał wszystkich studentów I roku, dziękując im za związanie swojej przyszłości i kariery naukowej oraz zawodowej ze stolicą regionu świętokrzyskiego.

Rektor uczelni w wystąpieniu inauguracyjnym zwrócił uwagę na konieczność ciągłego rozwijania uczelni w odpowiedzi na wymogi rynku pracy, zapotrzebowanie na nowoczesne technologie wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, logistyce, medycynie, rozwiązania optymalizujące posiadane zasoby. Zwracając się do młodzieży, rozpoczynającej naukę na uczelni, prof. Zbigniew Koruba podkreślał doskonale przygotowaną bazę dydaktyczną, kwaterunkową i sportową, świetną kadrę dydaktyczną, interesujące kluby zainteresowań oraz bogatą ofertę, kierowaną do studentów, wskazał także wiele prowadzonych projektów naukowo-badawczych. Jak przypomniał rektor uczelni, od tego roku Politechnika Świętokrzyska uruchomiła nowy kierunek kształcenia – zarządzanie biznesem na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Studenci kształcący się w tym zakresie będą mogli doskonalić swoje umiejętności analityczne oraz organizatorskie.

Wszystkim studentom uczelni rektor Zbigniew Koruba życzył w rozpoczynającym się roku akademickim siły, wytrwałości, pracowitości, interesujących doświadczeń i samych udanych chwil podczas nauki.

Centralnym punktem uroczystości była immatrykulacja, pasowanie studentów i przyjęcie ich w poczet studentów uczelni. Uroczyste ślubowanie złożyli studenci, którzy podczas trwania rekrutacji uzyskali najlepsze wyniki. 47 pracowników uczelni otrzymało, przyznane przez prezydenta RP, medale za długoletnią służbę. Wręczył je wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.