Konwent Marszałków Województw RP w Sandomierzu

Konwent Marszałków Województw RP w Sandomierzu

“Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących w Europie i regionie” była tematem przewodnim pierwszego dnia obrad Konwentu Marszałków Województw RP, który w czwartek, 29 maja odbywał się na Zamku Królewskim w Sandomierzu. 

 

W obradach uczestniczyli  marszałkowie województw, członkowie zarządów, przedstawiciele samorządów, świata nauki i biznesu. Obecny był również Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz. Pierwsza część dzisiejszych obrad była połączona z posiedzeniem Konwentu Przewodniczących Sejmików i Dyrektorów Biur Województw RP. Gości powitał Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

– To uroczyste, trzecie posiedzenie, połączone z Konwentem Przewodniczących i dyrektorów biur sejmików. To jednocześnie ostatnie posiedzenie na Ziemi Świętokrzyskiej, życzę nam wszystkim udanych obrad – powiedział Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, który przedstawił przybyłych gości oraz przedstawił plan posiedzenia. Marszałek przekazał również przedstawicielom innych regionów apel dotyczący obchodów 150. rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego, wybitnego przedstawiciela Ziemi Świętokrzyskiej. Goście otrzymali pamiątkowe egzemplarze jednego z dzieł pisarza, “Wiernej rzeki”.

Irena Wóycicka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP podkreśliła w swoim wystąpieniu, że polityka rodzinna jest jednym z pięciu priorytetów prezydentury Bronisława Komorowskiego, a jej celem jest zahamowanie niekorzystnych zmian demograficznych. – Polityka rodzinna jest  inwestycją w człowieka, która również dla gospodarki przynosi długotrwały zwrot, ponieważ przygotowuje do życia społecznego obywateli, którzy będą w stanie zadbać o przyszłość naszego kraju – mówiła Irena Wóycicka, dziękując Konwentowi Marszałków za współpracę z Kancelarią Prezydenta w obszarze polityki społecznej. Dodała, że organizowany przez Kancelarię konkurs „Dobry klimat dla rodziny” pokazuje szeroka skalę działań samorządów na rzecz rodziny, również samorządów wojewódzkich.

O finansowym wsparciu samorządów w budowie nowoczesnych obiektów sportowych o charakterze przyszkolnym mówił Andrzej Biernat, Minister Sportu i Turystyki. – Działania, które mają na celu zwiększenie kultury fizycznej w społeczeństwie wymaga współpracy rządu ze wszystkimi szczeblami samorządu. Nadal poszukujemy nowych rozwiązań, a obecnie jednym z naszych priorytetów jest tworzenie sportowej infrastruktury przyszkolnej, która ma przysłużyć się przede wszystkim wyrównywaniu szans – powiedział minister Biernat.

Problematyki bezrobocia młodych w kontekście kształcenia zawodowego dotyczyło wystąpienie Ilony Aldoniszyn-Klik z Ministerstwa Gospodarki. – Obecnie problemem jest niedopasowanie kadr do potrzeb rynku pracy. Mamy do czynienia z sytuacją, że z jednej strony mamy bezrobocie młodych, a z drugiej rzesze pracodawców, które nie mogą znaleźć wyspecjalizowanych pracowników. Dlatego Ministerstwo Gospodarki postanowiło włączyć się w rozwiązywanie tego problemu – wyjaśniła, przytaczając niepokojące dane ankietowe, z których wynika, że aż 80 procent pracodawców zgłasza problemy ze znalezieniem pracowników, a mimo to 44 procent nie jest zainteresowanych współpracą z sektorem edukacji.
Ilona Aldoniszyn-Klik zachęcała samorządy wojewódzkie do współpracy przy realizacji systemowego projektu, który planuje realizować Ministerstwo Gospodarki. Na podstawie informacji zbieranych od pracodawców i inwestorów, którzy w kilkuletniej perspektywie są w stanie planować zatrudnienie, uczniowie będą kształceni w specjalnościach, po których mają gwarancję zatrudnienia. – Konieczna jest taka współpraca biznesu ze szkołą na poziomie systemowym, by rozwiązać ten problem – podkreślała.

O rozwoju demograficznym polskiej rodziny w kontekście ubezpieczeń społecznych mówił Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – Polityka demograficzna jest kluczowym elementem dla rozwoju systemu ubezpieczeń społecznych. Jeśli znacznie wzrośnie liczba osób w wieku emerytalnym, to musi przełożyć się na wydolność systemu ubezpieczeń społecznych. Rodzina to inwestycja państwa, która musi być podjęta – stwierdził.

– Z punktu widzenia kraju i rozwoju regionalnego, rodzina jest tym kapitałem, na którym należy oprzeć wzrost państwa i województw. Rodzina w Polsce jest kapitałem, a jej miejsce w polityce społecznej jest niezwykle istotne. Zachodzą jednak pewne zmiany, które powodują, że część funkcji nie może być już spełniana przez rodzinę, jak na przykład funkcje opiekuńcze nad seniorami. W związku z tym rodzina wymaga wsparcia i samorządy powinny patrzeć na to planując politykę społeczną – mówiła Barbara Imiołczyk, Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

O tym, że inwestowanie w rozwój najmłodszych dzieci jest dobrą inwestycja w przyszłość społeczeństwa mówiła Teresa Ogrodzińska, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego w swoim wystąpieniu pt. „Polityka rodzinna – wczesnodziecięca opieka i edukacja”. – Wczesne wspomaganie pomaga w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci z rodzin gorzej sytuowanych. To bardzo ważny etap rozwoju, bo dziecko do piątego roku życia rozwija się najszybciej – podkreślała Teresa Ogrodzińska, zachęcając do wdrażania różnych form opieki nad dziećmi. – To nie musi być żłobek czy przedszkole, ale np. klub dziecięcy, czy coraz bardzie popularna instytucja „dziennego opiekuna”.

Druga część obrad merytorycznych dotyczyła rozwoju regionalnego w kontekście przygotowań do realizacji programów operacyjnych polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

Wystąpienie pt. “Stan negocjacji umowy partnerstwa i projektów programów operacyjnych oraz harmonogram dalszych prac nad przygotowaniem perspektywy finansowej UE 2014 – 2020”, wygłosił Marceli Niezgoda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
– Poziom naszych negocjacji jest rewelacyjny. Byliśmy pierwszym krajem, który złożył dokumenty negocjacyjne. Dzięki podpisaniu umów partnerskich udało nam się zapewnić realizację aż 90% programów – powiedział Marceli Niezgoda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

„Wymiar terytorialny zmian w umowie partnerstwa wynikających z kierunków negocjacji z Komisją Europejską” to temat wystąpienia prof. Jacka Szlachty ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wiceprzewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Zwrócił on uwagę na skalę środków przeznaczonych na rozwój regionalny i na pozycję Regionalnych Programów Operacyjnych. – Udało się przeforsować zwiększenie alokacji środków unijnych na poziom regionalny, co prowadzi do dalszego rozwoju polityki regionalnej. Polska jest krajem biednym i to dzięki funduszom europejskim udało nam się zbudować model polityki regionalnej. Nie możemy tego zaprzepaścić na dalszym etapie – podsumował prof. Jacek Szlachta. Podkreślił, że dla pięciu województw zaliczonych do tzw. Polski Wschodniej bardzo pozytywny jest fakt, ze Komisja Europejska nie zakwestionowała potrzeby „bardziej szczodrego” przepływu środków do tych regionów również w nowym okresie programowania. – Jesteśmy na dobrej drodze jeśli chodzi o poprawę jakości rządzenia w regionach, ale nadal jest dużo do zrobienia – ocenił prof. Szlachta.

Prof. Mirosław Miller mówił natomiast o rozwoju gospodarczym regionu poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii w inteligentnych specjalizacjach – Wyzwaniami, jakie stoją przed Polską są zmiana podejścia do organizacji systemów innowacji, zmiana myślenia z absorpcji środków na ich inwestycję oraz postawienie na duże ambitne projekty faktycznie zmieniające rzeczywistość. Musimy również lepiej wykorzystywać kapitał ludzki i budować relacje międzynarodowego – mówił prof. Miller.

Do wspólnego projektu udziału w EXPO 2015 w Mediolanie zapraszał uczestników Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki – Będziemy chcieli zaprezentować się jako kraj nowoczesny, który szanuje tradycję i ma głębokie tradycje chrześcijańskie. Chcielibyśmy podczas EXPO zorganizować jak najwięcej imprez, gdzie moglibyśmy promować nasze produkty rolne – mówił Dariusz Bogdan.

Charakterystykę innowacyjności oraz wynalazczości polskich województw przedstawiła dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP. Najwięcej zgłoszeń ma województwo mazowieckie, a w dalszej kolejności – śląskie, małopolskie i dolnośląskie. Jeśli chodzi o liczbę udzielonych patentów na wynalazki pozycja Polski w świecie jest wysoka – zajmujemy 15 miejsce, a więc nasz potencjał jest duży.  – Trzeba jednak pamiętać, że ważna jest nie tylko liczba zgłoszeń, ale również to, by były to zgłoszenia o zdolności wdrożeniowej. Ważne jest także to, by opierać wdrażanie innowacji na rozwiązaniach rodzimych. Kupowanie licencji zagranicznych, jeśli są dostępne rozwiązania krajowe, prowadzi do hamowania działalności innowacyjnej, która jest motorem napędowym gospodarki – zaznaczyła dr Alicja Adamczak. Podkreśliła, że wynalazki i innowacje mają ogromne znaczenie dla przedsiębiorców, bo to podstawa dla konkurencyjności, zwiększania zysku, co przekłada się na tworzenie nowych miejsc pracy.

Na koniec obrad, nowe otwarcie na zasadę partnerstwa w perspektywie 2014-2020 przedstawili Tomasz Włodarski i Marcin Tumanow ze Związku Pracodawców Business Centre Club.

Piątkowe obrady (29 maja) będą poświęcone finansowaniu edukacji, kultury, turystyki i sportu w nowym okresie programowania 2014-2020. Po nich nastąpi zakończenie obrad i przyjęcie wspólnych stanowisk. Przewodnictwo w Konwencie Marszałków Województw RP zostanie przekazane województwu lubelskiemu.