Marszałek Andrzej Bętkowski, Dyrektor Jacek Sułek

Rozwój regionu. Szansa w innowacjach

Projektowi Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+ poświęcone były konsultacje, które w formule on-line odbyły się w piątek, 5 lutego. – Będzie to jeden z najważniejszych dokumentów, wspierający rozwijanie najbardziej efektywnych branż gospodarki – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski, otwierając spotkanie.

Ponad 130 osób – członków Świętokrzyskiej Rady Innowacji, przedsiębiorców, przedstawicieli świętokrzyskich uczelni oraz instytucji otoczenia biznesu, a także samorządowców spotkało się, by podyskutować o kierunkach innowacyjnego rozwoju regionu na najbliższe lata. A wszystko to po to, by powstający właśnie projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+ odpowiadał na wyzwania związane z rozwojem gospodarki opartej na inteligentnych specjalizacjach. Jest to szczególnie ważne w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, która w swoich głównych celach polityki spójności ma zapis o bardziej inteligentnej Europie.

– Zwiększenie poziomu innowacyjności gospodarki należy do najważniejszych priorytetów polityki regionalnej, ponieważ to właśnie od niego zależy w dużym stopniu dynamika wzrostu społeczno-ekonomicznego – podkreślił marszałek Andrzej Bętkowski. – Jest to zgodne z podejściem Unii Europejskiej na temat wdrażania funduszy strukturalnych w obszarze innowacyjności, w którym kładzie się nacisk na powiązanie gospodarki ze sferą naukowo-badawczą.

Przypomnijmy, że prace nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji rozpoczęły się w lipcu 2020 r., teraz dokument ten nabiera ostatecznego kształtu. Jak podkreślił Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, konieczne jest nadanie mu nowego wymiaru, bowiem wchodzimy w kolejną perspektywę finansową Unii Europejskiej, nastąpiły również zmiany w systemie zarządzania rozwojem kraju, a na gospodarce cieniem położyła się pandemia koronawirusa. Przezwyciężenie jej skutków będzie wymagało nowych bodźców związanych m.in. z wprowadzaniem innowacji.

– W tym kontekście bardzo ważny będzie obszar zdrowia jako potencjalnej regionalnej specjalizacji – dodał dyr. Jacek Sułek. – Mamy w planach dużą inwestycję w Świętokrzyskim Centrum Onkologii – Centrum Badań Molekularnych, której celem jest prowadzenie prac B+R na światowym poziomie.

Dlatego tak ważne jest poznanie uwarunkowania zewnętrzne realizacji polityki innowacji w regionie świętokrzyskim, o których podczas spotkania mówił ekspert Jakub Grabowski. Pogłębia się specjalizacja regionu w zakresie branży metalowo-odlewniczej, rolnictwa, przemysłu spożywczego, budownictwa oraz turystyki zdrowotnej i prozdrowotnej.
Tomasz Janusz – zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju podkreślił, że nasz region należy niestety do grona „słabych innowatorów” – na ten wynik wpływają m.in. niskie wydatki na badania i rozwój oraz niezadowalające zatrudnienie w produkcji średniej i wysokiej technologii. Pozytywem jest natomiast odsetek mieszkańców z wyższym wykształceniem i zainteresowanie kształceniem się przez całe życie.
Do głównych wyzwań, przed którymi stoi region świętokrzyski, należą: zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, wykształcenie kompetentnej kadry oraz wsparcie procesu transformacji kluczowych branż regionu.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+ i do przedstawienia opinii na temat zapisów tego dokumentu. Posłuży to wypracowaniu jego ostatecznej wersji. Uwagi można zgłaszać do 12 lutego 2021 r.

Galeria zdjęć