UWAGA! Zmiana terminu przyjmowania zgłoszeń do konkursu „Lider Ekonomii Społecznej”!

UWAGA! Zmiana terminu przyjmowania zgłoszeń do konkursu „Lider Ekonomii Społecznej”!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach zaprasza do udziału w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej ”. Jest on kierowany do jednostek samorządu terytorialnego, instytucji biznesu i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego.

Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne.

Konkurs prowadzony będzie w następujących w kategoriach: samorząd prospołeczny, biznes prospołeczny i podmiot ekonomii społecznej. Kapituła konkursu może również przyznać nagrodę specjalną dla osoby bądź instytucji uznając, że zasługuje na nagrodę ze względu na inne walory, osiągnięcia lub właściwości, które nie zostały zawarte w regulaminie. Nagrodą tą może zostać objęta dowolna kandydatura zgłoszona na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej lub Kapituły konkursu.

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej i przesłanie na adres: miroslaw.krzysztofek@sejmik.kielce.pl w tytule wiadomości: Konkurs – Lider ES lub pocztą tradycyjną/ osobiście na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce p. 311 (III piętro) – Sekretariat (z adnotacją na kopercie: Konkurs – Lider ES).
Nabór wniosków upływa z dniem 10 października 2019 r. Aplikacje złożone po tym terminie nie zostaną poddane ocenie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na Gali Lider Ekonomii Społecznej 22 listopada br. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” , telefon 41 342 11 40, 41 342 11 80.

regulamin Konkursu Lider Ekonomii Społecznej 2019

aplikacja zgłoszeniowa do Konkursu Lider Ekonomii Społecznej

Kryteria oceny w Konkursie Lider Ekonomii Społecznej