Zaktualizowana „Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020” przyjęta

Zaktualizowana „Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020” przyjęta

Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej oraz kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego regionu, budowa kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki, zwiększenie roli ośrodków miejskich w stymulowaniu rozwoju gospodarczego regionu, koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich oraz ekologicznych aspektach rozwoju regionu – to sześć podstawowych celów strategicznych zawartych w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Radni  podczas XXXIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii.

 

 – Aktualizacja Strategii to działanie, które zostało podjęte z potrzeby społecznej, gospodarczej i ekonomicznej – mówił podczas sesji Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa, przewodniczący zespołu prowadzącego prace nad przygotowaniem aktualizacji Strategii. – Zmieniające się uwarunkowania gospodarczo-polityczne, dynamiczna sytuacja na arenie międzynarodowej oraz oddziaływanie na naszą rzeczywistość społeczno-gospodarczą coraz to wielu nowych czynników spowodowało, że te założenia, które zostały wcześniej wypracowane i obowiązywały jako podstawowy dokument umożliwiający rozwój województwa z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nieco się zdezaktualizowały. Nowe wyzwania czekające na nas w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 skłoniły nas do podjęcia prac nad zaktualizowaniem Strategii – dodał Kazimierz Kotowski.

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 to jeden z najważniejszych dla rozwoju województwa dokument. Uchwalony został w 2006 roku. Zdefiniowane wówczas cele i kierunki polityki stały się w szczególności podstawą do określenia priorytetowych osi interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Od czasu przyjęcia dotychczas obowiązującej strategii zaszło szereg zmian zarówno w zakresie sytuacji społeczno-gospodarczej jak i w otoczeniu regulacyjnym. Nastąpiły istotne modyfikacje dotyczące wspólnotowej i krajowej polityki rozwoju. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o samorządzie województwa, strategia rozwoju województwa powinna uwzględniać cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, odpowiednich strategii  ponadregionalnych oraz być spójna z planem zagospodarowania województwa.

– Praca nad aktualizacją Strategii była olbrzymim wyzwaniem – mówił do radnych wojewódzkich obecny na XXXIII sesji Sejmiku prof. dr hab. Jacek Szlachta, szef zespołu eksperckiego pracującego nad aktualizacją Strategii. – Ja, który przecież nie miałem żadnych więzi prywatnych, osobistych z województwem świętokrzyskim, bardzo zaprzyjaźniłem się z wieloma osobami z zespołu. Owa praca była niezwykłym, bardzo ważnym doświadczeniem zawodowym w mojej karierze. Staraliśmy się zbudować Strategię w sposób nowoczesny i, jak zwykle w takich przypadkach, działania rozpoczęliśmy od sformułowania aktualnej diagnozy – mówił.

W diagnozie strategicznej znalazły się m.in. następujące tezy: wysoka stopa bezrobocia w województwie, negatywne tendencje demograficzne i niska zewnętrzna dostępność transportowa. Zwrócono uwagę, że region świętokrzyski jest wrażliwy na skutki kryzysu, ale też, iż szybko nadrabia dystans do Unii Europejskiej, wskazano duże znaczenie sektora rolniczego, duży odsetek osób kształcących się oraz na fakt, że filarem rozwoju Świętokrzyskiego jest przemysł tradycyjny,

W przyjętym przez Sejmik dokumencie sprecyzowane zostały wizja i misja strategii rozwoju województwa. Wynika z nich, że Świętokrzyskie powinno stać się regionem zasobnym w kapitał gotowym na wyzwania. Zgodnie z definiowaną w strategii misją województwo dążyć ma do najpełniejszego i innowacyjnego wykorzystania przewag i szans, odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficznych oraz podniesienia jakości życia mieszkańców przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska. Do realizacji tych założeń służyć ma sześć celów strategicznych skoncentrowanych m.in. na poprawie infrastruktury regionalnej, budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki oraz rozwoju obszarów wiejskich.

W dokumencie czytamy m.in.: „Realizacja misji Strategii nie ogranicza się – co należy wyraźnie podkreślić – tylko do prerogatyw Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. W kontekście wdrażania Strategii należy mówić zarówno o bezpośrednim oddziaływaniu Władz Regionu, jaki i ich wpływie pośrednim. Samorząd jest zatem inicjatorem, jak i koordynatorem realizacji Strategii. Warto zauważyć, iż Władze Regionalne starają się powiększyć swoje oddziaływanie na procesy rozwojowe m.in. poprzez kontrakty terytorialne, gdzie można pozyskiwać finansowanie rządowe oraz promując partnerstwo publiczno – prywatne (umożliwiające finansowanie prywatne w sferze usług publicznych), a także partnerstwo publiczno – publiczne umów partnerskich między JST. Niezwykle istotna jest też swoista działalność lobbingowana szczeblu centralnym, gdzie zapada wiele decyzji o strategicznym znaczeniu dla Regionu”.

Nad aktualizacją Strategii pracował zespół ekspertów złożony z przedstawicieli administracji samorządowej, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, administracji rządowej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesu. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego został podana konsultacją społecznym w celu uzyskania uwag, opinii, spostrzeżeń i postulatów pozwalających z jednej strony na weryfikację zawartych w niej zapisów, z drugiej zaś umożliwiających uczynienie z jej finalnej wersji dokumentu kompletnego, transparentnego i zrozumiałego. W zorganizowanych łącznie 13 konferencjach i spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział blisko 1000 uczestników. W okresie trwania procesu konsultacyjnego, 64 osoby i instytucje skorzystały z możliwości wyrażenia pisemnej opinii na temat dokumentu, przekazując łącznie 233 uwagi.