Sejmik Województwa uchwalił budżet na 2020 rok

Sejmik Województwa uchwalił budżet na 2020 rok

– To budżet trudny, ale zaplanowany ostrożnie i prorozwojowo – mówi marszałek Andrzej Bętkowski o budżecie województwa świętokrzyskiego uchwalonym przez radnych Sejmiku na rok 2020. Ponad 623 mln 800 tys. zł zapisano po stronie dochodów, a ponad 697 mln 600 tys. zł po stronie wydatków, przy prawie 74-milionowym deficycie, o ponad 2 mln niższym niż w roku bieżącym.


– Najwięcej, bo prawie połowę budżetu przeznaczono w 2020 roku na transport i łączność. Tylko na realizację zadań związanych z budową i utrzymaniem dróg zaplanowano 320 mln zł. W związku z prowadzonymi inwestycjami wzrosły nakłady na kulturę, na którą przeznaczono prawie 56 mln zł, o ponad 3 mln 700 tys. zł więcej niż w roku bieżącym – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Dokończone zostaną obwodnice w miejscowościach Włoszczowa, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Łopuszno, Końskie, poza tym będą realizowanie takie zadania jak np. droga 750 Chrusty – Lekomin, odcinek drogi 728 w miejscowości Gowarczów, przebudowa dróg wojewódzkich w miejscowościach Ożarów i Zawichost czy ulic Kolejowej i 1 Maja w Kazimierzy Wielkiej. Radni większością głosów przyjęli również poprawkę wiceprzewodniczącego Sejmiku Marka Strzały dotyczącej zabezpieczenia środków na wykup gruntów i aktualizację projektu drugiego etapu budowy obwodnicy Staszowa. Na tej cel przesunięto kwotę 3 mln zł z rezerwy na wykup gruntów. – To bardzo potrzebny odcinek o długości zaledwie 1,5 km, zamykający pewien etap w komunikacji na tym obszarze – przekonywał radnych Marek Strzała.

W obszarze kultury realizowane będą tak duże projekty jak np. rozbudowa Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy, rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, przebudowa siedziby Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach czy adaptacja jego zastępczej – na czas remontu – siedziby w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Na ochronę zdrowia zaplanowano 43 mln zł, na oświatę i wychowanie – ponad 32 mln zł.

Zakładane na 2020 rok dochody są o prawie 96 mln zł niższe niż w roku bieżącym, a wydatki o prawie 98 mln zł. Ten spadek wynika z harmonogramu realizacji unijnych projektów i zaplanowanych na przyszły rok niższych płatności w ramach środków europejskich. Będzie ich mniej o ponad 159 mln zł.

– To naturalne, zazwyczaj w tych latach gdy kończy się unijna pespektywa finansowa, mniej środków unijnych przepływa przez budżet województwa – mówił Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku. – W tej sytuacji budżet jest skonstruowany realnie, pozwalając na zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania samorządu zarówno w zakresie administracyjnym, jak i na kontynuowanie rozpoczętych inwestycji oraz zabezpieczenie finansowania inwestycji planowanych – dodał Andrzej Pruś.

W porównaniu do roku ubiegłego zmieniła się też struktura budżetu województwa, bo spadkowi poziomu środków europejskich towarzyszy wzrost dochodów z innych źródeł. Subwencja ogólna będzie stanowić w 2020 roku 34,32% dochodów; 24,30% – dotacje celowe z budżetu państwa; 20,68% – płatności w ramach środków europejskich; 17,25% – udział województwa w podatku dochodowym.

Deficyt budżetowy, niższy niż w bieżącym roku o ponad 2 mln 250 tys. zł, będzie pokryty z pożyczki zaciągniętej w Banku Rozwoju Rady Europy, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Radni przyjęli również Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020-2041.

 

Podczas ostatniej w tym roku sesji Sejmiku radni podzielili się również opłatkiem. W spotkaniu uczestniczył ks. biskup ordynariusz diecezji kieleckiej Jan Piotrowski.