Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Obradował Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Minutą ciszy radni uczcili pamięć zmarłego posła na Sejm RP Konstantego Miodowicza. Podczas XXXIV sesji Sejmiku radni m.in. wyrazili zgodę na dokonanie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2028 oraz w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018.

Podczas obrad członek Zarządu Jan Maćkowiak przekazał na ręce przewodniczącego Sejmiku Tadeusza Kowalczyka oraz  marszałka Adama Jarubasa podziękowania oraz tradycyjny chleb ukraiński od przedstawicieli Obwodu Winnickiego. Delegacja województwa świętokrzyskiego wzięła udział w uroczystych obchodach 22. rocznicy Niepodległości Ukrainy w Winnicy. – Podczas pobytu dyskutowaliśmy o bieżących problemach i potrzebach obu regionów oraz zaktualizowaliśmy plany dalszych działań w ramach współpracy Obwodu Winnickiego z regionem świętokrzyskim – poinformował Jan Maćkowiak.

W dalszej części obrad radni pozytywnie rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2013r ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowane zostaną m.in. koszty tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej oraz zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2013-2028 oraz zmian w budżecie województwa na 2013 rok. Jednym z nowych zadań inwestycyjnych wprowadzonych do realizacji jest zakup podstawowego wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej dla nowo wybudowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Podczas obrad pozytywnie również został zaopiniowany projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018.