XXXVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

XXXVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Przyjęcie „Regionalnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2013-2018” oraz przekazanie dotacji dla gminy Wiślica na prace konserwatorskie w podziemiach Bazyliki Mniejszej – m. in. takie decyzje podjęli w piątek, 25 października radni sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas XXXVI sesji.

Radni przyjęli informację marszałka województwa świętokrzyskiego na temat kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2028 za I półrocze 2013 roku, a także informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze. Jeden z najniższych wskaźników realizacji zaplanowanych na ten rok wydatków (tylko 10,4%) wystąpił w obszarze ochrony zdrowia. Jak wyjaśnił Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, nie ma jednak powodu do niepokoju, ponieważ zostanie to nadrobione w III i IV kwartale br. Sytuacja ta wynika z faktu, że większość zaplanowanych wydatków w ochronie zdrowia to wydatki inwestycyjne, a przyjęty sposób rozliczania z placówkami zakłada refundację środków po zrealizowaniu zadania.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. – Jesteśmy ostrożnymi optymistami, że plan na 2013 rok zostanie wykonany i nie będzie zagrożenia w realizacji budżetu – informował marszałek.

Przyjęty przez Sejmik „Regionalny Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2013-2018” określa zasady systemu wsparcia dla rodziny naturalnej i zastępczej przy uwzględnieniu możliwości i zasobów województwa świętokrzyskiego. Jak poinformowała Barbara Jakacka-Green, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, rekomendująca radnym projekt uchwały, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej opracowanie takiego Programu należy do zadań własnych samorządu województwa. Dokument jest uszczegółowieniem celów zawartych w „Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2020” w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Główne cele „Programu” to wykreowanie systemu wsparcia dla rodziny naturalnej oraz zastępczej i upowszechnienie wiedzy o placówkach oferujących wsparcie rodziny. Jego założenia dotyczą m. in. pośredniczenia powiatu i gminy w udzielaniu pomocy rodzinom naturalnym oraz systemu wspierania osób odpowiedzialnych za pomoc rodzinom naturalnym we właściwym wypełnianiu funkcji.

Radni zdecydowali również o udzieleniu gminie Wiślica dotacji celowej w wysokości 50 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: „Wiślica, podziemia Bazyliki Mniejszej (XII-XIII w.); konserwacja reliktów romańskich wraz ze świadkami archeologicznymi – etap III”. Zadanie to jest realizowane przez Muzeum Regionalne w Wiślicy. Dotacja ma dla niego stanowić wkład przy korzystaniu z programu „Dziedzictwo Kulturowe”, priorytet 1 „Ochrona zabytków”, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Minister kultury i dziedzictwa narodowego, Bogdan Zdrojewski, przekazał 125 tys. zł na prace w podziemiach pod bazyliką mniejszą w Wiślicy – wyjaśnił radnym Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Jedna z podjętych dziś uchwał dotyczyła zamiaru likwidacji z dn. 31 grudnia 2013 roku skarżyskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Na mocy porozumienia między Województwem Świętokrzyskim i Powiatem Skarżyskim od nowego roku to powiat przejmie prowadzenie biblioteki, zatrudniając jej obecnych pracowników.

Obecnie, na mocy Ustawy o systemie oświaty, zakładanie i prowadzenie bibliotek pedagogicznych należy do zadań samorządu województwa. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach ma 12 filii we wszystkich powiatach. Ponieważ na skutek postępującego niżu demograficznego i malejącej liczby uczniów maleje z roku na rok kwota subwencji oświatowej przekazywanej samorządowi województwa świętokrzyskiego na prowadzenie PBW i jej filii, podejmowane były próby zachęcenia starostów powiatowych do podpisania porozumień w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie prowadzenia filii biblioteki pedagogicznej. Na razie zainteresowanie wyraził starosta skarżyski. Zadeklarował on m. in. przeniesienie siedziby filii biblioteki do nowych, wyremontowanych, pomieszczeń o większej powierzchni, co poprawiłoby warunki pracy osób zatrudnionych w bibliotece oraz komfort osób korzystających z usług tej placówki. – Proszę Państwa o przyjęcie niełatwej uchwały, ale krzywda tej bibliotece się nie stanie, a sądzę, że jest to początek jej rozwoju – mówił Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Zgodnie z procedurą, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w sprawie zamiaru likwidacji filii, radni Sejmiku będą mogli zrobić kolejny krok – czyli podjąć uchwałę  o likwidacji, by mógł ją przejąć powiat skarżyski.

Dwie uchwały dotyczyły dokonania zmian zakazów na terenie parków krajobrazowych w województwie świętokrzyskim: Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego oraz Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Uchwały łagodzą ograniczenia w prowadzeniu na tych terenach działalności, która, według przeprowadzonej oceny, nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. – To pozwoli przedsiębiorcom na realizację przedsięwzięć, pod warunkiem zapewnienia ochrony wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Ponadto złagodzone w ten sposób zakazy pozwolą dopasować ograniczenia do lokalnych potrzeb i uwarunkowań na danym obszarze, co umożliwi prowadzenie właściwej polityki gospodarczej i społecznej – mówił Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.