Radni udzielili wsparcia szpitalom, szkołom i strażakom

Radni udzielili wsparcia szpitalom, szkołom i strażakom

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego spotkali się na XLVIII sesji. Wyrazili oni wolę przejęcia Muzeum Regionalnego w Wiślicy przez Województwo Świętokrzyskie, przyjęli “Świętokrzyski program osób starszych do roku 2020” oraz udzielili pomocy gminom na rozwój edukacji ekologicznej.

Program sesji był bardzo bogaty i składał się z 31. punktów. Jednym z nich było przyznanie i wręczenie nagród w Plebiscycie “Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”. Celem Plebiscytu jest aktywizacja gmin miejsko-wiejskich i wiejskich województwa świętokrzyskiego w obszarze innowacyjności, poprzez promocję prorozwojowych działań i rozwiązań (edukacyjnych, biznesowych, i innych) z możliwością zastosowania w gospodarce.

W tym roku główną nagrodę otrzymała Gmina Chęciny, a odebrał ją burmistrz Robert Jaworski. Wyróżnienie otrzymała natomiast gmina Pierzchnica i odebrał je wójt Stanisław Strąk.

Radni, po przedstawieniu pozytywnych opinii Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, jednogłośnie wyrazili również zgodę na wynajem pomieszczeń dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Istotnym punktem sesji było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Świętokrzyskiego programu na rzecz osób starszych do 2020 roku. Przedstawił go wicemarszałek województwa, Grzegorz Świercz – Jest to program, który został oparty o diagnozę dotyczącą sytuacji osób starszych. Wyznacza kierunki rozwoju w tej niezwykle ważnej dziedzinie, która nabiera szczególnego znaczenia w momencie, gdy seniorów jest coraz więcej. Skupia się on na zdrowiu i profilaktyce, usługach socjalnych i udziale osób starszych w życiu społecznym – mówił Grzegorz Świercz, który wnosił o pozytywne rozpatrzenie uchwały. Po przedstawieniu pozytywnej opinii Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, radni jednogłośnie zatwierdzili program do realizacji.

Żaden z radnych nie miał również wątpliwości co do udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa Świętokrzyskiego: Gminie Kielce, Powiatowi Kieleckiemu, Powiatowi Ostrowieckiemu, w związku z realizowanym projektem pn. „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce”.

– Jest to wyjście naprzeciw naszym działaniom, które w przyszłym okresie programowania funduszy europejskich mają szanse na realizację. Kwotą 158 tys. złotych wsparte zostanie szkolnictwo zawodowe, a ono jest dla nas niezwykle ważne – mówił przedstawiając projekt uchwały radnym, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Kazimierz Kotowski.

Przyjęty został również projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, który przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Cezary Błach – Plan jest dokumentem, którego uchwalenie wynika bezpośrednio z przepisów ustawy. Najważniejszą zmianą, jaką wprowadza ustawa jest zmiana w zakresie właścicielstwa przystanków, które od teraz będzie należało do samorządu gminy. Ustawodawca wprowadził również możliwość finansowania transportu publicznego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ze środków ministerialnych – mówił Cezary Błach.

Bardzo ważne uchwały dotyczyły udzielenia pomocy finansowych gminom Miedziana Góra i Samborzec. W tej pierwszej kwota ta jest dofinansowaniem do zakupu wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej, w tej drugiej na zakup motopompy, również dla OSP.

– Udzielamy wsparcia służbie, która cieszy się największym zaufaniem i poparciem społeczeństwa. Zakup wozu strażackiego znacznie zwiększy bezpieczeństwo w Miedzianej Górze. Często to właśnie strażacy ochotnicy są pierwsi na miejscu wypadków czy pożarów, dlatego trzeba wspierać takie organizacje – powiedział przewodniczący komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Grzegorz Gałuszka.

Radni przyjęli również wiążące się z uchwałami zmiany w budżecie województwa i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa.