Przemawia Renata Janik

Spotkanie Grupy Roboczej ds. EFS

Z udziałem wicemarszałek Renaty Janik oraz przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej obradują dziś w Kielcach członkowie Grupy Roboczej ds. Europejskiego Funduszu Społecznego przy Konwencie Marszałków Województw RP. Dyskusja dotyczy m.in. dodatkowych środków w ramach EFS + na lata 2021-2027, nowej ustawy wdrożeniowej,  możliwości wsparcia programów zdrowotnych oraz pomocy dla uchodźców.

Jak informuje wicemarszałek Renata Janik – jednym z ostatnich spotkań eksperckich przed czwartkowym posiedzeniem Konwentu Marszałków Województw RP w Sandomierzu są obrady w ramach Grupy Roboczej ds. EFS+ przy Konwencie Marszałków Województw RP, złożonej z przedstawicieli instytucji wdrażających część społeczną w ramach 16 programów regionalnych. Tworzą ją głównie przedstawiciele urzędów marszałkowskich, ale też np. Wojewódzkich Urzędów Pracy, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej czy ich odpowiedników.

W programie dzisiejszego spotkania znalazły się:

  • Dodatkowe środki w ramach EFS + na lata 2021-2027 – wysokość kwot, ich przeznaczenie i sposób podziału pomiędzy regiony;
  • Ustawa wdrożeniowa 2021-2027 – zmiany w stosunku do perspektywy 2014-2020; Wnioski z negocjacji Umowy Partnerstwa, wnioski z formalnych negocjacji programów regionalnych;
  • Programy zdrowotne w programach regionalnych – możliwy zakres wsparcia;
  • Pomoc dla uchodźców – najważniejsze wyzwania i potrzeby na poziomie regionów, zastosowane rozwiązania, dyskusja nad kwestiami problemowymi;
  • Aplikacja SOWA EFS+ – prezentacja założeń, dostrzeżone problemy oraz uwagi i propozycje zmian zgłaszane przez regiony. Porównanie, wymiana doświadczeń z aplikacjami regionalnymi;
  • Dodatkowymi tematami będą: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – możliwość stosowania grantów w perspektywie 2021-2027; polityki antydyskryminacyjne, w tym dot. LGBT – sposób weryfikacji w projektach; budowanie zdolności partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego – przykłady działań w programach regionalnych; Inicjatywa ALMA; audyt KE nt. konfliktu interesów w procesie wyboru projektów.