Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji wraz z zestawieniem uwag i wniosków oraz informacji o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2023/24