Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik zabiera głos podczas spotkania

Środki dla organizacji, które wspierają niepełnosprawnych

Możliwościom pozyskania środków na realizację projektów przez fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe z województwa świętokrzyskiego poświęcone było spotkanie informacyjne dla przedstawicieli tych podmiotów zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Wicemarszałek Renata Janik podkreślała podczas spotkania, że organizacje pozarządowe są ważnym partnerem samorządu województwa i zachęcała do aplikowania o dostępne środki na projekty skierowane do osób niepełnosprawnych. W 2019 roku takie działania będą finansowane z budżetu województwa, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Było to pierwsze spotkanie dla organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych. Ich przedstawiciele uzyskali informacje o możliwościach pozyskania dodatkowych środków na swoje projekty.

– Macie Państwo możliwość przygotowania się, żeby te pieniądze wykorzystać jak najlepiej. Na pewno premiowana będzie w tych konkursach dotychczasowa działalność i doświadczenie w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Myślę, że mamy wszyscy wspólnie wiele do zrobienia jeśli chodzi o obszar wsparcia osób niepełnosprawnych, a tych pieniędzy będzie sporo – mówiła wicemarszałek Renata Janik. Podkreślała również, że obecnie organizacje pozarządowe realizujące projekty dla niepełnosprawnych nie powinny już mieć problemu z wkładem własnym do projektów, ponieważ mogą te środki pozyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – Warunkiem jest to, żeby beneficjentami projektu w stu procentach były osoby niepełnosprawne. Warto skorzystać z tej możliwości – dodała Renata Janik.

Jak poinformowała Teresa Śliwa, kierownik Oddziału Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, na 2019 rok w ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziano 200 tys. zł na wsparcie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Będą to małe granty na organizację m. in. wydarzeń kulturalnych, sportowych czy rekreacyjnych dla środowisk osób niepełnosprawnych. Warunkiem uzyskania dotacji są m. in. wpis w KRS o działalności organizacji na rzecz niepełnosprawnych, faktyczne dotychczasowe prowadzenie takiej działalności oraz ponadlokalny charakter projektu, tzn. objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych z co najmniej dwóch powiatów województwa.

Znacznie większe środki będą dostępne w tym roku z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Jak poinformowała Anna Misztal, kierownik Oddziału Planowania i Monitorowania w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego, między 29 kwietnia a 20 maja będzie prowadzony nabór wniosków na projekty obejmujące opiekę nad seniorami i osobami niesamodzielnymi z Poddziałania 9.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Dwa konkursy będą realizowane w formule tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) i przeznaczono na nie 19,4 mln zł. Jeden z konkursów skierowany jest do obszarów wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych (przewidziano 13 mln 875 tys. zł), zaś drugi dotyczy miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze (5 mln 550 tys. zł). W ramach projektów będzie można m. in. pokryć koszty opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym niepełnosprawnymi i starszymi. Planowane przedsięwzięcia powinny zapewnić im dobre warunki do życia, bez konieczności pozostawania w dużych zakładach opiekuńczych, w oderwaniu od rodziny i swojego środowiska. Regulaminy konkursów przewidują m. in. finansowanie usług opiekuńczych w domach podopiecznych, w nowych lub istniejących niewielkich placówkach (do 30 os.), a także wsparcie usług asystenckich i specjalistycznych, świadczenie usług w postaci mieszkań wspomaganych i chronionych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. teleopieki). Konkursy pozwolą również na szkolenie opiekunów faktycznych (w tym członków rodziny) w zakresie fachowej opieki nad osobami niesamodzielnymi i starszymi. Znaczną część budżetu projektu (do 20 % wartości) można przeznaczyć na prace remontowe i adaptacyjne oraz na zakupy niezbędnego wyposażenia i sprzętu.

Więcej informacji o planowanych konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020: www.rpo-swietokrzyskie.pl, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, Punkt Kontaktowy: tel. 41 34 98 923, e – mail: infoEFS@sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

Lokalizacja