36786411 2127200454018941 3638279208897085440 O

Staże dla studentów UJK

182 studentów czterech ostatnich lat kierunków humanistycznych i artystycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach podniesie swoje kompetencje potrzebne na rynku pracy i oczekiwane przez pracodawców poprzez udział w stażach. Na Wydziale Humanistycznym UJK marszałek Adam Jarubas podpisał z dziekanem wydziału dr hab. Januszem Detką porozumienie o współpracy uczelni z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w zakresie organizacji staży dla uczestników projektu „Wysokiej jakości staże dla artystów i pedagogów”. W spotkaniu uczestniczył również radny Sejmiku Grzegorz Gałuszka.

Urząd Marszałkowski zapewni studentom wydziału miejsca odbywania stażu w placówkach podległych Urzędowi w ramach akcji “Samorząd otwarty na młodych. Przygotuje również ofertę uwzględniającą tzw. inteligentne specjalizacje województwa świętokrzyskiego (TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, BRANŻA TARGOWO-KONGRESOWA, INTELIGENTNA ADMINISTRACJA).

Projekt „Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów” realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.02.2018 r. – 31.12.2019r.

UJK obejmie wsparciem min. 30% studentów/ek czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych kierunków: Filologia Polska, Historia, Praca socjalna, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Wzornictwo.