Stop Przemocy

STOP Przemocy w gminie Staszów

Trwa gminna kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Przemocy STOP” w Staszowie, podczas której staszowianie mają możliwość spotkać się ze specjalistami, uzyskać poradę i pomoc. Organizatorami akcji są Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Staszowie i Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie.

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków m.in. poprzez: zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy; podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie oraz uwrażliwienie profesjonalistów pracujących z dziećmi, przede wszystkim nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, na problem krzywdzenia dzieci.

Kampania skierowana jest do społeczności lokalnej, w tym do osób doznających przemocy i jej sprawców, jak i przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
W ramach akcji zaplanowano m.in.: spotkania osób dotkniętych przemocą z psychologiem– poradnictwo indywidualne i grupowe, przeszkolenie pedagogów i wychowawców szkół w ramach działań interdyscyplinarnych – procedura Niebieskiej Karty, prelekcje skierowane do uczniów szkół średnich oraz klas gimnazjalnych, prowadzone przez specjalistę pracy socjalnej ds. przemocy w rodzinie, w ramach działań profilaktycznych oraz tydzień profilaktyki.

Podczas tygodnia profilaktyki w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie będą pełnione dyżury przez specjalistów, zajmujących się problemem przemocy, w skład których wchodzą: starszy specjalista pracy socjalnej ds. przemocy w rodzinie, funkcjonariusz Policji, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, kurator zawodowy, pielęgniarka środowiskowa i pedagog szkolny.

Tematem spotkań specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie będzie: udzielanie informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak radzić sobie z sytuacją konfliktową w rodzinie, gdzie uzyskać pomoc dla osoby uzależnionej od alkoholu oraz jakie działania podjąć w razie problemów wychowawczych z dzieckiem.

Dyżury specjalistów pełnione będą w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, przy ul. Wschodniej 13, III piętro, pokój nr 313. Spotkanie z pedagogiem szkolnym  odbędzie się we wtorek, 6 listopada, w godzinach od 10 do 12. Dzień później, 7 listopada zaplanowano dyżur kuratora zawodowego, w godzinach od 11 do 13, a 8 listopada starszego specjalisty pracy socjalnej ds. przemocy w rodzinie. Ostatnie spotkanie z pielęgniarką środowiskową odbędzie się w piątek,9 listopada.

 

Lokalizacja