Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zorganizował konferencję „Środki finansowo – prawne w ochronie środowiska”.

Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zorganizował konferencję „Środki finansowo – prawne w ochronie środowiska”. Rozmowa z Janem Lisem zastępcą dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

   

Kto uczestniczył w konferencji i jakie zagadnienia były podczas niej poruszane?

 

Jan Lis : W konferencji wzięli udział marszałek Adam Jarubas, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz podmioty korzystające ze środowiska: przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych, przedsiębiorcy oraz instytucje i organizacje działające na rzecz ochrony środowiska.

Konferencja była także okazją do podsumowania wojewódzkiego konkursu plastycznego „Czyste powietrze wokół nas”. Cieszył się on dużym zainteresowaniem dzieci młodzieży; uczestniczyły w nim wszystkie szkoły naszego województwa. Konkurs przeprowadzony został w II etapach, w czterech kategoriach wiekowych. Laureaci konkursu zostali uhonorowani cennymi nagrodami ufundowanymi przez Marszałka Województwa oraz WFOŚ. Cieszy nas, że młodzież interesuje problematyka związana z szeroko pojętą ochroną środowiska.

     Wiodącym tematem konferencji był system finansowania w ochronie środowiska; przybliżono sprawę opłat za korzystanie ze środowiska w świetle obowiązujących przepisów i planowanych zmian oraz możliwości pozyskiwania środków na realizację inwestycji proekologicznych; głównie chodzi tu o przedsiębiorstwa, które powinny dostosować się do wymogów Unii Europejskiej.

 

 

Jakie są najważniejsze kierunki polityki ekologicznej województwa świętokrzyskiego?

 

Jan Lis : Kierunki te wyznacza Program ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego. Jego integralną częścią jest Plan gospodarki odpadami. W realizacji zamierzeń zawartych w tych dokumentach szczególną uwagę zwracamy na sprawę uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej oraz w zlewniach rzek, a także inspirowanie działań zmierzających do prawidłowej gospodarki odpadami. Mam nadzieję, że środki unijne, które napłyną do naszego województwa przyczynią się do rozwiązania tych palących problemów.

Intensywne działania proekologiczne prowadzone w ostatnich latach przez Urząd Marszałkowski przynoszą pozytywne efekty. Na obszarze województwa nie stwierdza się przekroczeń dopuszczalnej normy emisji zanieczyszczeń do powietrza; intensyfikujemy także działania na rzecz zwiększenia powierzchni lasów na terenie województwa świętokrzyskiego. Współpraca z samorządami lokalnymi zaowocowała wzrostem realizacji inwestycji w zakresie gospodarki wodno – ściekowej . A trzeba pamiętać, iż budowa infrastruktury w ochronie środowiska, a przede wszystkim uzbrojenie terenu w sieć wodno kanalizacyjną przyczyni się znacząco nie tylko do poprawy stanu środowiska naturalnego w naszym regionie, ale również zwiększy jego atrakcyjność turystyczną. Dużą wagę przywiązujemy także do racjonalnego gospodarowania odpadami, co przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów składowanych na wysypiskach na rzecz ich odzysku i zagospodarowania. Do wzrostu naszej świadomości ekologicznej przyczyniają się też nasze działania edukacyjne – organizujemy konkursy, akcje popularyzujące ochronę środowiska naturalnego, konferencje.

 

Czy na realizację inwestycji proekologicznych oraz modernizację i unowocześnienie technologii przyjaznych środowisku przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dodatkowe środki?

 

Jan Lis : Samorząd województwa przywiązuje ogromną wagę do współpracy z przedsiębiorcami korzystającymi ze środowiska, w świętokrzyskiem jest ich ponad 4 tysiące. Zgodnie z ustawą ponoszą z tego tytułu znaczne koszty. Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać ze środków funduszy ochrony środowiska oraz funduszy unijnych.

Jeśli chodzi o środki krajowe to mogą one pochodzić z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się także o pieniądze unijne: w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko / priorytet 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska/, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 / Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw/. Do dyspozycji przedsiębiorców są także środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.