Świętokrzyska Rada Seniorów

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dostrzegając potrzeby oraz potencjał środowiska seniorów wystąpił z inicjatywą powołania Świętokrzyskiej Rady Seniorów, będącej organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 1414/19 z dnia 4 grudnia 2019 roku przyjął Statut i określił zasady funkcjonowania Świętokrzyskiej Rady Seniorów.

Do zadań Rady należy w szczególności:
• prowadzenie działalności informacyjnej związanej z polityką senioralną, w tym wymiana i rozpowszechnianie informacji istotnych dla seniorów województwa świętokrzyskiego,
• identyfikowanie i sygnalizowanie istotnych kwestii związanych z sytuacją osób starszych w województwie świętokrzyskim,
• opiniowanie oraz konsultowanie kluczowych dokumentów i propozycji rozwiązań mających wpływ na regionalną politykę senioralną,
• udział członków Rady w zespołach eksperckich i innych gremiach, przygotowujących projekty dokumentów strategicznych lub innych przedsięwzięć w obszarze zgodnym z celami Rady,
• monitorowanie realizacji działań na rzecz osób starszych wynikających z programów oraz strategii wojewódzkich,
• włączanie się w charakterze partnera w realizację różnorakich inicjatyw na rzecz osób starszych m.in. poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego i doradczego.

W skład Świętokrzyskiej Rady Seniorów kadencji 2020-2025 wchodzą:
• Pani Iwona Wielgus – Miasto Kielce – Przewodnicząca
• Pani Anna Jóźwik – powiat skarżyski – Wiceprzewodnicząca
• Pani Grażyna Szlęk – powiat staszowski – Sekretarz
• Pan Władysław Blicharski – powiat jędrzejowski,
• Pan Danuta Chwaszczyńska – powiat konecki,
• Pani Irena Czerwińska – powiat włoszczowski,
• Pan Jan Jarząb – Miasto Kielce,
• Pani Maria Kulik – powiat pińczowski,
• Pani Bożenna Łukaszek – powiat sandomierski,
• Pani Wiesława Mączkowska – powiat buski,
• Pan Zbigniew Nogal – powiat opatowski,
• Pani Helena Wiesława Pęczek – powiat starachowicki,
• Pan Wiesław Rębacz – powiat kazimierski,
• Pani Maria Skrzyńska – powiat kielecki,
• Pani Marta Syzdół – powiat kielecki,
• Pani Halina Szczykutowicz – powiat ostrowiecki.