Świętokrzyskie należy do liderów w „Leaderze”

Świętokrzyskie należy do liderów w „Leaderze”

Przedstawiciele lokalnych grup działania z całej Polski uczestniczą w konferencji pn. „Leader dziś i jutro”, która odbywa się w Mąchocicach Kapitulnych pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego. Podczas spotkania podsumowano realizację lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018. Okazuje się, że województwo świętokrzyskie najlepiej wdraża podejście „Leader” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Efekty wdrażania PROW poprzez instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność są widoczne w całej Polsce. W kończącym się okresie programowania powstało 10 tysięcy nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, zrealizowano ponad 5 tysięcy projektów, które dotyczą wybudowanej i przebudowanej ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej, a ponad 800 projektów dotyczyło zachowywania dziedzictwa kulturowego. Powstało ponadto ponad 30 inkubatorów lokalnego przetwarzania produktów rolnych.

– To realne liczby i działania. To wielki sukces, ponieważ żadna instytucja, żadna struktura nie ma takich wyników. Gratuluję Państwu, tego co udało się zrobić do tej pory w ramach programu, trzeba pokazywać te dobre przykłady – mówił Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.

W ramach instrumentu, jakim jest Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, to społeczność z danego obszaru tworzy partnerstwa lokalne, a one opracowują i realizują strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Lokalne Grupy Działania zarządzają środkami przyznanymi im na realizację tych strategii, a wybór operacji do finansowania dokonywany jest przez rady składające się z przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.

– Wiemy, że konferencja organizowana jest na ziemi świętokrzyskiej dlatego, że nasze województwo ma bardzo dobre wyniki we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzieje się tak dzięki Państwu, dzięki ludziom, którzy potrafią realizować ten program najlepiej jak można, a my tylko w tym pomagamy – mówił Krzysztof Domagała, dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, które wdraża Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie świętokrzyskim.

– Jednym z ważnych celów tego programu skierowanego do mieszkańców wsi, jest poprawa infrastruktury społecznej. Ta inicjatywa wspólnotowa, która ma na celu wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich, pobudzanie aktywności środowisk lokalnych, ich zaangażowania w tworzenie lokalnych strategii rozwoju jest zbieżna z działaniami i celami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dlatego chętnie włączymy się we współpracę i wspólne działania – deklarował wiceminister rodziny Kazimierz Kuberski.

Poza przedstawicielami rządu, samorządów, organizacji pozarządowych i lokalnych grup działania w konferencji uczestniczą również przedstawiciele Komisji Europejskiej. Drugiego dnia uczestnicy będą dyskutować m. in. o perspektywach i wyzwaniach „Leadera” po roku 2021.