Szkolenie na temat zasad przygotowania projektu edukacyjnego

Szkolenie na temat zasad przygotowania projektu edukacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu, działający w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, zorganizował 15 lutego 2017 roku szkolenie na temat przygotowywania projektów edukacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W szkoleniu, które odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie, uczestniczyło 14 osób. Byli to przedstawiciele placówek oświatowych i samorządu z terenu powiatu opatowskiego i ostrowieckiego.
Podczas szkolenia zostały omówione zasady wypełniania wniosku aplikacyjnego w kontekście konkursów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wybrane zagadnienia dotyczące zasad konstruowania budżetu projektu. Na zakończenie szkolenia zaprezentowano zagadnienia dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Zapraszamy do „Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” – dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Punkty Informacyjne” na stronie http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/l
•    Siedziba przy ul. Św. Leonarda 1 w Kielcach: 41 343-22-95; 41 340-30-25; 41 301 01 18
•    Siedziba przy ul. Mickiewicza 15 w Busku-Zdroju: 41 378-12-06; 41 370-97-17
•    Siedziba przy ul. Mickiewicza 34 w Sandomierzu: 15 832-33-54; 15 864-20-74