Udany rok

Jednostki samorządu terytorialnego powróciły na ścieżkę wyższego deficytu, zbliżonego do poziomów z lat 2000-2002 – wynika z analizy przygotowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Wydatki zrealizowane w 2006 roku przewyższały dochody JST o 3 mld złotych.

Jednostki samorządu terytorialnego powróciły na ścieżkę wyższego deficytu, zbliżonego do poziomów z lat 2000−2002 – wynika z analizy przygotowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Wydatki zrealizowane w 2006 roku przewyższały dochody JST o 3 mld złotych.Jak podkreślają autorzy przygotowanego przez Instytut Biuletynu Finansów Publicznych czwarty kwartał był ukoronowaniem bardzo udanego dla jednostek samorządu terytorialnego 2006 roku. Wpływy do bud-żetów rosły jeszcze szybciej niż w ciągu pierwszych trzech kwartałów, zaś po stronie wydatków można było mówić o prawdziwej eksplozji wydatków majątkowych sektora samorządowego.

Dochody JST wzrosły w czwartym kwartale 2006 roku o ponad 18%, czyli znacznie bardziej niż w pierwszych trzech kwartałach. Dzięki przyśpieszeniu tempa wzrostu dochody w całym 2006 roku były prawie o 14% większe niż w roku 2005. Wzrost dochodów posłużył przede wszyst-kim do finansowania zadań inwestycyjnych.

W bieżącym roku tempo wzrostu dochodów samorządów może przekroczyć nawet 9%. Do budżetów jst wypłynie w 2007 roku około 128 mld zł. Stosunkowo wysoki wzrost dochodów będzie możliwy dzięki kilkunastoprocentowej dynamice wpływów z PIT oraz CIT, a także napływowi większych środków z Unii Europejskiej.

Wydatki JST osiągną natomiast wartość 130 mld zł. Wydatki majątkowe ponownie będą rosły bardziej dynamicznie od wydat-ków bieżących, dzięki czemu udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem przekroczy 21%.

Wiele korzystnych zmian zajdzie w latach kolejnych. W 2008 roku samorządy będą miały jeszcze większe możliwości finansowe. Dochody wzrosną o 6,6%, a wydatki — o 7,3%. Jak wynika z prognoz Instytutu utrzymany zostanie ponad dziesięcioprocentowe tempo wzrostu dochodów z tytułu udziału JST we wpływach z podatku docho-dowego od osób fizycznych. Wzrost dochodów z udziału w podatku od osób prawnych nie będzie już jednak tak duży, gdyż wyniesie około 8%. Jeszcze niższa dynamika cechować będzie dochody z podatków gminnych.

Wraz z poprawą sytuacji gospodarczej oraz większą liczbą reali-zowanych projektów inwestycyjnych rośnie presja jednostek samorządowych na zwiększanie wydatków bieżących. W 2007 roku wydatki bieżące JST przekroczą 100 mld zł, zaś w 2008 roku zbliżą się do poziomu 110 mld zł.

Na podstawie: www.ibngr.edu.pl

 

Źródło: http://www.samorzad.pap.com.pl/