Zachmurzone Niebo, łąka Na Której Rośnie Drzewo

Udział społeczeństwa w prowadzonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego postępowaniu w sprawie opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego działając stosownie do art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 ze zm.), art. 29 i 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.), uchwały Nr VIII/94/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami województwa świętokrzyskiego oraz uchwały Nr X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, informuje o:

  • rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego postępowaniu w sprawie opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych”
  • możliwości zapoznania się z ww. projektem uchwały na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego swietokrzyskie.pro w zakładce Urząd => Departamenty => Departament Przyrody i Klimatu => Programy
  • możliwości składania uwag i wniosków, w formie pisemnej – pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
    lub osobiście w siedzibie Urzędu, w godzinach pracy, tj. 730-1530 (decyduje data wpływu dokumentu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.hynek@sejmik.kielce.pl w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.