Img 0038

Umowy na świetlice środowiskowe oraz aktywizację zawodową i społeczną

W gminie Bodzechów powstanie siedem świetlic środowiskowych, a mieszkańcy gminy Pierzchnica, Chmielnik i Busko-Zdrój zyskają szansę na aktywizację zawodową i społeczną w ramach nowo utworzonych miejsc w Centrum Integracji Społecznej. W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali umowy o dofinansowanie tych przedsięwzięć z wójtem Bodzechowa Jerzym Murzynem, ks. Andrzejem Drapałą, prezesem Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie oraz Mariuszem Skadłubowiczem, prezesem zarządu Fundacji Nadzieja Rodzinie. W spotkaniu uczestniczyła również Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Dziś podpisaliśmy umowy na wsparcie środkami Europejskiego Funduszu Społecznego trzech instytucji: gminy Bodzechów, na terenie której powstanie aż siedem świetlic środowiskowych, gdzie dzieci będą miały zapewnioną pomoc w nauce oraz możliwość spędzenia wolnego czasu oraz z Fundacją i Stowarzyszeniem Nadzieja Rodzinie, które otrzymają dofinansowanie na kompleksową aktywizację społeczną i zawodową w ramach nowo utworzonych miejsc w Centrum Integracji Społecznej. To niezwykle ważne działanie skierowane do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczonych społecznie – podkreślała wicemarszałek Renata Janik.

Gmina Bodzechów realizować będzie projekt o wartości 3 783 505, 86 zł. Dofinansowanie w ramach działania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych wyniesie 3 438 482,22 zł. Celem projektu jest wsparcie rodzin z terenu gminy Bodzechów w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia oraz pomoc dla rodziców w zakresie wychowania. Projekt zakłada wsparcie 390 osób, w tym 195 dzieci z rodzin ubogich materialnie oraz zaniedbywanych wychowawczo. Świetlice środowiskowe zostaną utworzone w miejscowościach: Bodzechów, Gromadzice, Magonie, Świrna, Miłków, Mychów, Goździelin. W ramach funkcjonowania placówek dzieci będą miały zapewnioną pomoc m.in. w nauce i uzupełnieniu zaległości edukacyjnych, organizowaniu czasu wolnego – prowadzenie zajęć (plastycznych, sportowych, kulinarnych, informatycznych, teatralno-muzycznych). Rodziny otrzymają wsparcie psychologiczne i prawne.

Img 9999
Podpisanie umowy z gminą Bodzechów

 

Projekt Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie o wartości 1 127 157,50 zł będzie realizowany dzięki dofinansowaniu w wysokości 819 040,58 zł w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Celem projektu jest wzmocnienie szans na zatrudnienie 38 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie z terenu gminy Busko – Zdrój poprzez udział w kompleksowej aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach nowo utworzonych miejsc w Centrum Integracji Społecznej w Kostkach Dużych. Uczestnicy projektu będą brać udział w grupach wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych, warsztatach edukacyjnych i zawodowych, skorzystają również z indywidualnego doradztwa zawodowego.

 0039
Umowę podpisuje ks. Andrzej Drapała

 

Natomiast projekt Fundacji Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie (wartość: 1 073 091,50 zł) uzyskał dofinansowanie 764 974,58zł. Przewiduje on wzmocnienie szans na zatrudnienie 38 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie z terenu gminy Chmielnik i Pierzchnica poprzez udział w kompleksowej aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej. Zorganizowane zostaną m.in. grupy wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych, doradztwo zawodowe oraz profesjonalne szkolenia z zakresu: kucharz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, kelner – barman, palacz kotłów centralnego ogrzewania.

Img
Umowa z Fundacją Nadzieja Rodzinie

Lokalizacja