Uroczyście W Piotrowie (8)

Absolutorium i podpisanie preumowy na rewitalizację Łagowa

Sesja absolutoryjna Rady Miasta i Gminy  Łagów, czyli jedno z najważniejszych posiedzeń radnych odbyła się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Piotrowie 29 maja br. Kulminacyjnym punktem posiedzenia było podpisanie preumowy na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców” przez Piotra Żołądka, członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Pawła Marwickiego, burmistrza Miasta i Gminy Łagów.

Sesja rozpoczęła się od wystąpienia Pawła Marwickiego, burmistrza Miasta i Gminy Łagów który przedstawił  sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy  Łagów za 2017 rok. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łagów za 2017 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Łagów przedstawiła Małgorzata Sitarz Skarbnik Miasta i Gminy Łagów. Warto zaznaczyć również, iż Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów. Na 13 obecnych radnych Rady Miejskiej w Łagowie 12 radnych przy jednym głosie wstrzymującym głosowało za udzieleniem absolutorium Pawłowi Marwickiemu, burmistrzowi Miasta i Gminy Łagów. Po głosowaniu za udzieleniem absolutorium Burmistrz odebrał gratulacje z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łagowie Marka Bartkiewicza.  Podczas sesji absolutoryjnej radni uchwalili 11 uchwał, w tym m.in. także uchwałę o akcie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łagowie.

Kulminacyjnym punktem sesji było podpisanie preumowy na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców” przez Piotra Żołądka członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Pawła Marwickiego burmistrza Miasta i Gminy Łagów. Rewitalizacja polegać będzie na realizacji takich zadań inwestycyjnych jak: poprawa techniczna budynku Ośrodka Zdrowia w Łagowie polegająca na rozbudowę i gruntownym remoncie wraz z poprawą dostępu do usług medycznych, poprawa funkcjonalno – przestrzenna Rynku w Łagowie poprzez dobudowanie nowych miejsc parkingowych, rozwiązanie problemu środowiskowego poprzez wymianę rur azbestowych oraz żeliwnych na terenie miejscowości Łagów, przebudowa drogi Łagów ul. Opatowska wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 756, wytyczenie trasy turystycznej związanej z potencjałem endogenicznym Gminy Łagów, która będzie zbiorem skał występujących na obszarze gminy Łagów a dobór okazów będzie przeprowadzony w oparciu o kryterium czytelności zapisu przeszłości geologicznej w skałach. Kolejne zadania to budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 756 (od Rynku w Łagowie do placu targowego w Woli Łagowskiej). Całkowita wartość projektu to ponad 7 mln zł, wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego to kwota blisko 4,2 mln zł.

Drugi ważnym momentem majowej sesji w Piotrowie było przekazanie na ręce członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Piotrowie z okazji Jubileuszu 10-lecia ich istnienia serdecznych gratulacje i podziękowań za wkład w kultywowanie polskich zwyczajów oraz pielęgnowanie tradycji regionalnych, które stanowią o tożsamości Ziemi Łagowskiej. Władze samorządowe Miasta i Gminy Łagów wraz z Piotrem Żołądkiem wręczyły pamiątkowy grawerton, upominek oraz piękny bukiet kwiatów, jednocześnie życząc dalszych sukcesów, wytrwałości w pracy na rzecz społeczności lokalnej ora dużo zdrowia.

Lokalizacja