ABC koordynacji świadczeń rodzinnych

 

Konkretne sytuacje:

1. Rodzina 4 osobowa, dwoje małoletnich dzieci. Drugie dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. Ojciec dzieci pracuje za granicą, matka dzieci jest osobą nieaktywną zawodowo w Polsce.

Polska jest krajem drugim w kolejności do wypłaty świadczeń rodzinnych.
W Polsce odmówiono prawa do zasiłku rodzinnego na wszystkie dzieci wraz z dodatkami z uwagi na przekroczone kryterium do dochodowe.

Za granicą przyznano świadczenia rodzinne na wszystkie dzieci. Na drugie dziecko zostało przyznane świadczenie klasyczne w wysokości 200,00 zł (po przeliczeniu wg. kursu EBC).

W Polsce na drugie dziecko matka wnioskuje:
– o zasiłek pielęgnacyjny: 153,00 zł
– o świadczenie wychowawcze: 500,00 zł.
Razem daje to  kwotę 653,00 zł.
653,00 zł – 200,00 zł przyznane za granicą = 453,00 zł i tyle możemy przyznać.
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w postaci dodatku dyferencyjnego zostało przyznane w kwocie 153,00 zł.
Pozostało do przyznania 300,00 zł  (453,00 zł – 153,00 zł = 300,00 zł)
Na drugie dziecko przyznajemy świadczenie wychowawcze w postaci dodatku dyferencyjnego w kwocie 300,00 zł.
Do tej konkretnej sytuacji 4 osobowa rodzina otrzyma decyzje:
•    odmawiającą prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w postaci dodatku dyferencyjnego,
•    przyznającą prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w postaci dodatku dyferencyjnego na niepełnosprawne dziecko w  kwocie 153,00 zł miesięcznie,
•    przyznającą prawo do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego na kolejne dziecko w wieku poniżej 18 roku życia, inne niż pierwsze dziecko w kwocie 300,00 zł miesięcznie oraz odmawiającą prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

2. Rodzina 4 osobowa, dwoje małoletnich dzieci.
Polska jest krajem drugim w kolejności do wypłaty świadczeń rodzinnych.
Za granicą przyznano świadczenia rodzinne na wszystkie dzieci. Na drugie dziecko zostało przyznane świadczenie klasyczne w wysokości 700,00 zł (po przeliczeniu wg. kursu EBC).
W Polsce na drugie dziecko matka wnioskuje o świadczenie wychowawcze: 500,00 zł.
Kwota świadczeń rodzinnych przyznanych zagranicą jest wyższa. Na drugie dziecko zostanie odmówione prawo do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego.
Do tej konkretnej sytuacji 4 osobowa rodzina otrzyma decyzje odmawiającą prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego.

Zatem, gdy wysokość świadczeń rodzinnych (klasycznych) przyznanych rodzinie zagranicą będzie wyższa w Polsce nie będzie przysługiwało prawo do dodatku dyferencyjnego, w tym również do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko.

3. Rodzina 4 osobowa, dwoje małoletnich dzieci.

Ojciec dzieci pracuje za granicą, np. w Holandii, dzieci w Polsce wychowuje pracująca matka. Polska jest krajem pierwszym w kolejności do wypłaty świadczeń rodzinnych.

W Polsce matka wnioskuje:
– o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
– o świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dziecko poniżej 18 roku życia.

W Polsce odmówione zostanie prawo do zasiłku rodzinnego na wszystkie dzieci wraz z dodatkami z uwagi na przekroczone kryterium do dochodowe.
W Polsce odmówione zostanie  prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko   z uwagi na przekroczone kryterium do dochodowe oraz zostanie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego na kolejne dziecko w kwocie 500,00 zł miesięcznie.

Holandia jako państwo drugie w kolejności może jedynie wypłacić tzw. dodatek dyferencyjny czyli nadwyżkę nad wysokość świadczeń przewidzianych przez ustawodawstwo polskie, czyli na pierwsze dziecko zostaną przyznane  świadczenia w pełnej wysokość (w Polsce brak prawa do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia wychowawczego). Zaś na drugie dziecko holenderskie świadczenia rodzinne zostaną pomniejszone o kwotę świadczenia wychowawczego przyznanego w Polsce.

4. Rodzina 5 osobowa, troje małoletnich dzieci.
Świadczeniobiorca nie zgłosił faktu podjęcia zatrudnienia za granicą jednego z rodziców (ojca).
Rodzina pobiera w Polsce zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci.
Matka dzieci podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS).
Polska jest krajem pierwszym w kolejności do wypłaty świadczeń rodzinnych.
Po ustaleniu przez Marszałka Województwa, że w sprawie rodziny mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, Ośrodek Pomocy Społecznej uchyla decyzję przyznające prawo do świadczeń rodzinnych. Po uprawomocnieniu się decyzji uchylających wnioski wraz z dokumentami przekazywane są do Marszałka Województwa w celu ustalenia prawa do świadczeń w Polsce.
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego (do dochodu Rodziny wlicza się również dochód osiągnięty z pracy wykonywanej za granicą przez członka rodziny uzyskany po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy) zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na wszystkie dzieci oraz świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko zostanie odmówione. Świadczenie wychowawcze na kolejne dzieci zostanie przyznane.
Świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko zostaną uznane za świadczenia nienależnie pobrane i będą podlegały zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Wnioskodawca jest zobowiązany poinformować organ wypłacający świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze o pracy (w tym działalności gospodarczej, pracy sezonowej) i pobycie za granicą swoim lub członka rodziny oraz wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do świadczeń także w trakcie trwania okresu zasiłkowego (po wydaniu decyzji przyznającej). Znaczenie ma fakt zamieszkiwania lub podjęcia pracy za granicą, a nie to czy są tam pobierane świadczenia rodzinne.

Bezpieczniej jest wstrzymać wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego, niż zwracać je później łącznie z odsetkami.