By nauka dawała zadowolenie…

– Współczesny absolwent szkoły ponadgimnazjalnej i wyższej, powinien potrafić to, czego oczekuje od niego współczesny rynek pracy. Nie może to być człowiek, który jedynie biernie wykonuje polecenia i nakazy. On musi potrafić stawiać sobie cele – mówi Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

– Jeśli zapytalibyśmy dziesięciu pracodawców o ideał pracownika, co najmniej połowa z nich odpowiedziałaby, że musi być to przede wszystkim człowiek kreatywny. Stąd nowe wyzwania przed systemem edukacji, ale przede wszystkim uczniem…

Małgorzata Muzoł: – Jak najbardziej. Tempo zmian na rynku pracy wymusza nowe podejście do edukacji. Ważna jest wiedza ale też umiejętności i kompetencje osobiste. We współczesnym świecie człowiek radzi sobie wówczas, gdy potrafi samodzielnie stawiać sobie cele, ustalać sposoby ich realizacji i przekładać plany teoretyczne na praktyczne rezultaty. W efekcie przemian społecznych i politycznych następują zmiany w sposobie kształcenia  i przygotowania młodego człowieka do życia. Współczesny absolwent szkoły ponadgimnazjalnej i wyższej, powinien potrafić spełniać oczekiwania  współczesnego rynku pracy. Nie może to być człowiek, który jedynie biernie wykonuje polecenia i nakazy. On musi potrafić stawiać sobie cele, podejmować decyzje, wykorzystywać dostępną wiedzę do twórczego rozwiązywania problemów. Musi wykazywać się odpowiedzialnością za siebie i swoje decyzje, otwartością na nowe wyzwania. W sytuacji trudnej nie mówi “nie da się” czy “nie potrafię”. On zdobywa nową wiedzę i umiejętności, aby rozwiązać pojawiające się trudne sytuacje.

– Dlatego, jak się zdaje, niezwykle ważne jest jak najwcześniejsze rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron i na tej podstawie opracowanie własnej ścieżki edukacyjnej, a potem zawodowej.

Małgorzata Muzoł:  – Warto, by już w gimnazjum uczeń wspólnie z rodzicami, pedagogiem szkolnym czy doradcą zawodowym poznał swoje predyspozycje i spróbował sprecyzować zainteresowania. Na tym etapie niezwykle ważne jest systematyczne wypełnianie wszystkich szkolnych obowiązków,  by efekt końcowy, czyli wynik egzaminu gimnazjalnego pozwolił dostać się do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.

– To zawsze dla młodego człowieka bardzo trudny wybór…

Małgorzata Muzoł: – Oferta jest szeroka. Ci, którzy lubią się uczyć i osiągają wysokie efekty swej pracy ale nie mają jeszcze sprecyzowanych zainteresowań z pewnością wybiorą naukę w liceach ogólnokształcących. Pozostali mogą wybrać ciekawe kierunki w technikach. W ostatnich latach największą popularnością cieszyły się m.in. architektura krajobrazu, logistyka, mechatronika, elektronika, elektryka, ekonomia, obsługa ruchu turystycznego, geodezja, budownictwo oraz informatyka. Należy jednak pamiętać, że końcowym etapem edukacji w tych szkołach jest matura. I należy podejść do niej poważnie już od pierwszego dnia nauki. Tylko wówczas,  z zadowoleniem i spokojem uczeń będzie oczekiwał na wyniki egzaminu dojrzałości  i zgodnie z dalszymi planami i marzeniami wybierał kierunek studiów.
Dla tych uczniów, którym nauka sprawia więcej trudności, przygotowana jest ciekawa oferta w zasadniczych szkołach zawodowych. Tam młody człowiek może zdobyć ciekawy zawód, a jeśli po latach zechce dalej się uczyć i podnosić swoje kwalifikacje, będzie mógł kontynuować edukację w szkołach dla dorosłych. Najbardziej popularne kierunki w szkołach zawodowych to: kucharz małej gastronomii, cukiernik i stolarz.
Ale w każdym przypadku , przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły,  niezwykle ważne jest rozeznanie potrzeb rynku pracy i wybór takiego kierunku, który daje większą szansę na zatrudnienie.

– Za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny, czego życzyłaby pani świętokrzyskim uczniom?

Małgorzata Muzoł: – Życzę  by  w roku  szkolnym  2011/2012 wszyscy dokonywali jedynie słusznych wyborów, by efekty Waszej pracy dawały zadowolenie Wam, Waszym rodzicom i nauczycielom. Będzie to również znakomity prezent dla mnie i wszystkich wizytatorów kuratorium oświaty.