Dofinansowanie na realizację nowych inwestycji wodno-ściekowych

Dofinansowanie na realizację nowych inwestycji wodno-ściekowych

20 milionów euro na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych oraz systemów kanalizacji zbiorczej dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko. Od 15 grudnia można składać wnioski o dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności.

Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (działanie 1.1 POIiŚ), a w szczególności:
•    budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych,
•    budowa lub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej,
•    rozszerzenie zakresów projektów, które uzyskały wsparcie we wcześniejszych naborach w ramach osi priorytetowej I.

Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin. Kwota 20 milionów euro dofinansowania z Funduszu Spójności może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

Wnioski o dofinansowanie należy składać od 15 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r. Miejsce ich dostarczenia, wymagane dokumenty oraz kryteria, jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci, aby móc ubiegać się o wsparcie finansowe, podane są w ogłoszeniu o naborze.
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM) Programu Infrastruktura i Środowisko.

Szczegółowe informacje dostępne na http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/23837_dofinansowanie_na_realizacje_nowych_inwestycji_wodno_sciekowych.html