Fundusz Pożyczkowy wspiera przedsiębiorczość

Wspieranie, poprzez udzielanie pożyczek, rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę lub koncentrujących swoją działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego – to główny cel działalności Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. Mimo, iż instytucja ta działa zaledwie od czterech miesięcy, jej oferta już cieszy się zainteresowaniem przedsiębiorców, którym udzielone zostały pożyczki na kwotę prawie miliona złotych. Rozmowa z Krzysztofem Zarembą, prezesem Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego.

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego to nowa instytucja finansowa, od niedawna działająca na świętokrzyskim rynku. Do kogo kierujecie swoją ofertę, kto może skorzystać z Państwa pomocy?

Krzysztof Zaremba: – Nasza oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę bądź prowadzących swoją podstawową działalność na terenie województwa świętokrzyskiego. Chcemy ułatwić im dostęp do preferencyjnych pożyczek. Firmy sektora MSP mają bowiem często trudności w uzyskaniu środków na rynku komercyjnym. Powodem jest słaba historia kredytowa bądź brak dostatecznych zabezpieczeń. Przedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę w naszym Funduszu może także liczyć na skrócone i bardziej przystępne niż w innych bankach procedury. Właścicielem FPWŚ jest w stu procentach województwo świętokrzyskie. Początkowo kapitał zakładowy spółki wynosił 5 milionów złotych, ale w grudniu 2010 r. zwiększono go do 9,5 mln zł. Ponadto z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 51 mln zł. Środki te zasiliły kapitał pożyczkowy i w formie pożyczek będą udzielane przedsiębiorcom sektora mikro, małych średnich firm.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, żeby taka pożyczkę otrzymać?

Krzysztof Zaremba: – W składanym do nas wniosku, firma musi przedstawić zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczone na rozwój przedsiębiorstwa, inwestycje proinnowacyjne. Nasi pracownicy rozmawiają z przedsiębiorcą o możliwościach finansowania pożyczką danego przedsięwzięcia, poznają jego potrzeby i plany. Muszą ocenić, na co przedsiębiorca chce przeznaczyć pożyczkę, bo nie może być ona przeznaczona na bieżące koszty działalności, takie jak wynagrodzenia pracownicze, opłaty eksploatacyjne (np. czynsz, woda, energia) czy zakupy o charakterze konsumpcyjnym.

Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

Krzysztof Zaremba: – Mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom przysługują różne limity pożyczek. Duże firmy mogą liczyć na wsparcie do 250 tys. zł, małe do 500 tys. zł., a średnie nawet do 1 miliona. Natomiast w przypadku przedsięwzięć innowacyjnych, mających duże znaczenie dla rozwoju województwa świętokrzyskiego, mamy możliwość udzielenia nawet do 2,5 mln zł. pożyczki. Nasza oferta obejmuje dwa rodzaje pożyczek: inwestycyjną i obrotową. Pierwsza z nich przeznaczona może zostać jedynie na cele inwestycyjne. Rodzaj zabezpieczenia jest uzależniony od wielkości kredytu. Oprocentowanie takiej pożyczki zaczyna się od 4,86% i jest uzależnione od oceny ratingu przedsiębiorstwa oraz rodzaju oferowanego zabezpieczenia. Maksymalny okres, na jaki pożyczka jest udzielana wynosi 60 miesięcy, czyli 5 lat. Drugim rodzajem możliwego wsparcia finansowego jest pożyczka obrotowa. Środki z niej mogą być przeznaczone na cele związane z działalnością bieżącą  działalnością gospodarczą. Oprocentowanie jest takie samo jak przy pożyczce inwestycyjnej. W przypadku pożyczki obrotowej,  maksymalny okres kredytowania wynosi 36 miesięcy (3 lata).

Jak Pan ocenia dotychczasowe zainteresowanie działalnością Funduszu?

Krzysztof Zaremba: – Rozpatrzyliśmy już pierwsze wnioski naszych świętokrzyskich przedsiębiorców, prowadzimy rozmowy z potencjalnymi pożyczkobiorcami. Już udzieliliśmy pożyczek na kwotę prawie 1 miliona złotych. Cieszy fakt, że w tym gronie znalazły się również nowo powstałe podmioty gospodarcze. To ważne, bo przecież nasza instytucja ma m.in. wspierać tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. Wiele osób odwiedza Fundusz pytając o możliwości udzielenia pożyczki, telefonuje.

Jakie plany na przyszłość? Czy zamierzacie Państwo rozszerzyć swoją działalność na terenie województwa?

Krzysztof Zaremba: – Naszym celem jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. Przez wspieranie mikro, małych i średnich firm Fundusz będzie sprzyjał rozwojowi przedsiębiorczości, a w konsekwencji rozwojowi gospodarczemu regionu świętokrzyskiemu. Rozwijające się firmy, powstające nowe podmioty gospodarcze to także większe wpływy do budżetów samorządów z tytułu podatków i opłat. Zakładamy, że do 2015 r. Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego udzieli pożyczek na kwotę 100 mln zł. W przyszłości chcemy otworzyć we wszystkich powiatach punkty informacyjne, w których prezentowana byłaby nasza oferta pożyczkowa. Z czasem mogłyby one stać się ośrodkami zamiejscowymi Funduszu, świadcząc na miejscu usługi pożyczkowe. W tej sprawie z pewnością będziemy współpracować z władzami samorządowymi.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Małgorzata Niewczas-Sochacka

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o. o.
ul. Św. Leonarda 1/14
25-311 Kielce
tel.413600280, fax. 413600281
e – mail:
sekretariat@fpws.eu
www.fpws.eu