Milionowe inwestycje w regionalną gospodarkę

Rozmowa z Moniką Jamróz, koordynatorem Zespołu Funduszy Europejskich w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Do głównych zadań Zespołu należą wszystkie kwestie związane z obsługą projektów dofinansowywanych ze środków Funduszu Spójności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. – Poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Kielcach finansowane są jedne z największych województwie inwestycje z zakresu ochrony środowiska. Ile takich projektów jest wdrażanych poprzez Pani instytucję?  

Monika Jamróz: –  Na terenie województwa świętokrzyskiego realizowane są projekty dofinansowywane ze środków unijnych, które wdrażane są zarówno przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, jak i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nasz Wojewódzki Fundusz, zgodnie z porozumieniem z Ministerstwem Środowiska z 2007 r. w sprawie realizacji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”,  zajmuje się wdrażaniem projektów z dwóch priorytetów: „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz „ Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, w przypadku projektów o wartości do 25 mln euro. Oficjalnie określa się, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  jest Instytucją Wdrażającą  przy realizacji tego typu projektów. W przypadku  województwa świętokrzyskiego  takich projektów mamy siedem –  sześć z gospodarki wodno- ściekowej i jeden z gospodarki odpadami.

– O jakich projektach mówimy?

Monika Jamróz: – Te z zakresu gospodarki wodnej to: I etap uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski, projekty uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Miasta i Gminy Końskie oraz Miasta Sandomierz, a także budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Morawica. Wdrażamy także  ponadregionalny projekt, obejmujący swoim zasięgiem również dwie małopolskie gminy Koszyce i Szczurowa, pod nazwą ”Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000”. W sumie w ramach tych projektów powstać ma ponad 400 kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej, prawie 30 kilometrów sieci kanalizacyjnej zostanie zmodernizowane oraz powstanie  prawie 80 kilometrów nowej i zmodernizowanej sieci wodociągowej!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska jest także Instytucją Wdrażającą dla projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”. I to jest ten jedyny projekt z zakresu gospodarki odpadami. W ramach tej inwestycji powstać ma sortownia, kompostownia i składowisko odpadów komunalnych.
W założeniu realizacja wszystkich tych przedsięwzięć prowadzić ma do poprawy komfortu życia mieszkańców, a także  – poprzez budowanie niezbędnej infrastruktury –  stymulować ma rozwój gospodarczy regionu. Oczywiście na tych obszarach, na których prowadzone są te inwestycje.

– Jaka jest wartość wszystkich tych inwestycji?

 Monika Jamróz: – Wartość wdrażanych projektów wynosi w sumie 709 milionów 200 tysięcy  złotych,  w tym kwota dofinansowania z unijnego Funduszu Spójności to 397 milionów 700 tysięcy złotych. Oczywiście przed podjęciem decyzji o dofinansowaniu projekty musiały spełnić szereg wymogów, między innymi przejść procedurę oceny wpływu na środowisko i zapewnienia finansowania ze środków krajowych dla realizacji całego przedsięwzięcia (obok wnioskowanego dofinansowania unijnego). Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po zakończeniu oceny wniosku, beneficjenci otrzymują potwierdzenie o dofinansowaniu z Ministerstwa Środowiska, a w przypadku projektów tzw. dużych, czyli o wartości powyżej 50 mln euro, ostateczną decyzję w sprawie przyznania dofinansowania wydaje Komisja Europejska.

– Jakie są jego główne założenia programu „Infrastruktura i Środowisko”?

Monika Jamróz: – Głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów. Ma się to  dokonać poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
Program koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym i ponadregionalnym. W ramach projektów finansowanych z programu budowana jest infrastruktura zapewniająca rozwój gospodarczy Polski, przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego.
Wojewódzki Fundusz, w ramach powierzonych przy realizacji Programu „Infrastruktura i Środowisko” zadań, wdraża projekty dotyczące: budowy systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz  związane z gospodarką odpadami, ale takie, w których efektem końcowym jest zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych na składowiskach. Projekty te mogą dotyczyć także rekultywacji terenów zdegradowanych.

– Dziękuję za rozmowę .
 
 Iwona Sinkiewicz