Posiedzenie zespołu problemowego ds. szkolnictwa

Dyskusji o sposobach efektywnej popularyzacji szkolnictwa zawodowego wśród młodzieży i rodziców uczniów poświęcone było posiedzenie Zespołu ds. szkolnictwa powołanego przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

Zespół, któremu przewodniczy Pan Marek Banasik rozpoczął spotkanie od przyjęcia  Regulamin pracy tego gremium.

Członkowie Zespołu zapoznali się z rankingiem najchętniej wybieranych kierunków kształcenia w zasadniczych zawodowych  w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2016/2017 przedłożonym przez przedstawiciela Kuratorium Oświaty  oraz  wynikami badań  wykonanych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” zaprezentowanymi  przez Pana Kamila Wiśniewskiego.

Zespół  – uznając bezwzględną konieczność promocji szkolnictwa zawodowego – podjął dyskusję o efektywnych sposobach popularyzacji tej formy edukacyjnej. Wśród przedstawionych na spotkaniu pojawiły propozycje wykorzystania możliwości wynikających z funduszy europejskich , postulat przeprowadzenia lokalnych kampanii promocyjnych oraz zaangażowania szkół niższego szczebla. Diagnozując czynniki zwiększające atrakcyjność szkół zawodowych wskazano  wzrost stawki wynagrodzenia dla osób młodocianych oraz pracodawców organizujących szkolenie zawodowe. Ten ostatni postulat zostanie przedstawiony WRDS Kielce na najbliższym, majowym posiedzeniu plenarnym.