Posiedzenie zespołu problemowego ds sytuacji w Łagowie WRDS

Posiedzenie zespołu problemowego ds sytuacji w Łagowie WRDS

O sposobach zmniejszenia uciążliwości wynikających z działalności kopalni w Urzędzie Gminy w Łagowie dyskutowali członkowie Zespołu problemowego ds. sytuacji w gm. Łagów, Wójt  Gminy i przedstawiciele  kopalni.

 

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na wcześniejszych posiedzeniach Zespołu spotkanie było dedykowane wypracowaniu porozumienia między przedsiębiorcami górniczymi działającymi na terenie Łagowa i  władzami gminy.

Wszyscy uczestnicy spotkania zapoznali się z projektem porozumienia, które zawierało wskazanie obopólnych oczekiwań, zdiagnozowanie najważniejszych problemów oraz propozycje działań  mających na celu zniwelowanie uciążliwych dla mieszkańców  skutków działalności kopalni, przestrzeganie decyzji środowiskowych i stworzenie  możliwości wieloletniej kontynuacji wydobycia kopalin. Jako priorytetowe uznano te, na rzecz wywozu urobku zakładów wydobywczych. Wszyscy zebrani potwierdzili, że budowa nowej drogi gminnej jest absolutnie konieczna.  Dyskusja dotyczyła m.in. sposobu partycypacji przedsiębiorców w finansowaniu tej inwestycji. W wyznaczonym czasie przedsiębiorcy przedłożą stosowne deklaracje.

Wśród proponowanych rozwiązań kontroli poziomu emisji pyłów w obszarze wydobycia ,produkcji i wywozu znalazł się projekt systematycznego badania poziomu zapylenia na terenach poszczególnych kopalni, co również poddane zostało pod rozwagę przedsiębiorcom.

W związku z planami kopalni dot. pogłębienia poziomu eksploatacji złóż uznano, że niezbędne jest przygotowanie opracowania hydrogeologicznego wpływu podjęcia wydobycia poniżej poziomu lustra wody wód podziemnych.